Corporate Governance

Reglementen, regelingen en onze compliance officer.

Insidersregeling

Voor een beursgenoteerde onderneming is een goede reputatie van groot belang. In dat kader is het onder meer gewenst om regels vast te stellen ten aanzien van de omgang met koersgevoelige informatie met betrekking tot HeadFirst Source Group N.V. en de aan haar verbonden onderneming en ten aanzien van het bezit van en transacties in aandelen en andere financiële instrumenten van HeadFirst Source Group. Deze regels zijn vervat in het bijgaande Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap.

Insidersregeling

Reglement RvC

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap, van de met haar verbonden onderneming en van de ondernemingen, die door tot de groep behorende vennootschappen in stand worden gehouden. Om de juiste gang van zaken te waarborgen is er een Reglement RvC vastgesteld.

Reglement RvC

Reglement Directie

Aan de directie van HeadFirst Source Group komen de bevoegdheden toe als bedoeld in de statuten van de vennootschap en de directie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. De directie oefent als collectief de bestuursbevoegdheid uit. Alle taken en verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in het Reglement Directie.

Reglement directie

Klokkenluiderregeling

Naleving van de gedragscodes is essentieel voor organisatorische integriteit en het succes van de onderneming. Daar waar de gedragscodes niet worden nageleefd dient een werknemer en of betrokkene in staat gesteld te worden hierover vertrouwelijk, en anoniem te rapporteren. In geen geval zal een medewerker en of betrokkene nadelen ondervinden van een dergelijke rapportage. De directie van de vennootschap verwacht van haar medewerkers dat zij vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele- en financiële aard rapporteren.

Klokkenluiderregeling

Gedragscode

HeadFirst Source Group wil op een eerlijke en integere manier zakendoen. Een goede reputatie is van grote waarde, even waardevol als onze medewerkers en onze merken. Om succesvol te zijn, moeten wij allen ons houden aan de algemeen geldende gedragsnormen.Die gedragsnormen zijn verwoord in deze gedragscode.Wij willen dat deze gedragscode meer is dan een verzameling van fraai klinkende uitspraken.Zij moet een praktische rol spelen in onze dagelijkse bedrijfsvoering en een ieder van ons dient deze gedragsregels naar letter en geest na te leven.

Gedragscode

 

Code of Conduct

Compliance Officer

Jos Levink

Voor vragen over Corporate Governance kunt u zich richten tot onze Compliance Officer.
T: +31 (0)345 – 544 000
E: jlevink@nl.source.eu