Media

HeadFirst Source Group hecht veel waarde aan een goede verstandhouding met al haar stakeholders, vanzelfsprekend ook met de media. Voor mediagerelateerde zaken, waaronder interviewverzoeken of het aanvragen van beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met Bart van der Geest (023 – 56 856 30).

Bekijk hier de laatst verschenen persberichten:

Aanvulling op persbericht naamswijziging

Aanvulling op persbericht naamswijziging

In aanvulling op het persbericht van 19 december 2018 berichten wij u als volgt:

De naamswijziging naar Morefield Group NV heeft alleen betrekking op het beursfonds. Deze naamswijziging is mede ingegeven door de wens om verwarring tussen het beursfonds en de verkochte activiteiten te voorkomen.

De aan Beryllium verkochte staffing-activiteiten gaan – buiten de beurs – door onder de huidige naam HeadFirst Source Holding BV. De organisatie is marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals.

Directie en Raad van Commissarissen
HeadFirst Source Group NV

HFS gaat door als Morefield Group NV

HFS gaat door als Morefield Group NV

Staffing-activiteiten verkocht aan Beryllium

Op 31 augustus jl. heeft HFS (HeadFirst Source Group NV) aangekondigd de staffing-activiteiten (ondergebracht in HeadFirst Source Holding BV) te verkopen aan Beryllium BV, de naam van de vennootschap te zullen wijzigen en een extra (interim-) dividend uit te zullen keren. De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 september jl. heeft daarmee met algemene stemmen ingestemd.

Thans kan worden meegedeeld dat de nieuwe naam ‘Morefield Group NV’ zal luiden. De vennootschap zal zich – binnen de huidige statutaire doelomschrijving –  richten op het leveren van dienstverlening aan ZZP’ers en MKB-bedrijven.

Verkoop en dividend
De verkoop van HeadFirst Source Holding BV aan Beryllium BV is geëffectueerd en het contante dividend van 3,00 euro per aandeel zal nog deze maand worden betaald. De governance-situatie van Morefield Group zal licht veranderen. Per 19 december 2018 is mevrouw Kortlang niet langer betrokken als commissaris. De vennootschap dankt haar voor haar werkzaamheden als commissaris. De Raad van Commissarissen heeft daarmee weer dezelfde samenstelling als ultimo 2017 het geval was. Voorts wordt opgemerkt dat Value8 de gewone aandelen HeadFirst Source Group NV na dividendbetaling overneemt van Beryllium, als gevolg waarvan haar belang zal toenemen tot circa 70 procent. Ultimo 2017 hield Value8 ook een meerderheidsbelang: toen bedroeg het belang circa 57 procent van de uitstaande aandelen en beschikte Value8 over een – aanvullende – conversieoptie op 6 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Na dividendbetaling zal het eigen vermogen van de vennootschap licht positief zijn.

Ex-dividend en belasting
Hierboven is aangegeven dat HeadFirst Source Group NV een speciaal dividend zal uitkeren van 3,00 euro in contanten per gewoon aandeel. Het aandeel HeadFirst Source Group NV (ISIN: CWN814651014) zal op 24 december 2018 ex-dividend noteren, de record date is 27 december 2018. Het dividend zal betaalbaar zijn per 28 december 2018. Op de betaling van het dividend is geen dividendbelasting van toepassing.

Directie en Raad van Commissarissen
HeadFirst Source Group NV

Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond

Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond

HeadFirst Source Group heeft de overname van inhuurexpert Staffing Management Services (Staffing MS) afgerond. Staffing MS beheert als Managed Service Provider (MSP) voor ruim honderd miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor opdrachtgevers. De organisatie maakt met ingang van 6 december 2018 – als onafhankelijke organisatie in een separate dochtervennootschap – onderdeel uit van HeadFirst Source Group NV.

Met deze overname verstevigt HeadFirst Source Group haar positie als marktleider op het gebied van organiseren van inhuur van externe professionals. Alle merken van de groep – HeadFirst, Source, Proud, Myler en Staffing Management Services – organiseren tezamen de flexibele arbeidsrelatie tussen meer dan 8.000 professionals en ruim 150 opdrachtgevers.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Source Group, licht toe: “Met de komst van Staffing MS – en onlangs ook Myler – als zelfstandig merk binnen de groep, breiden wij de diversiteit aan diensten aan opdrachtgevers rondom de inhuur van externe professionals uit: matchmaking, contracting, payrolling, global sourcing en MSP-dienstverlening. Wij kunnen opdrachtgevers nu een nog breder palet aan flexdiensten aanbieden, waarmee wij ze kunnen ondersteunen en begeleiden in – en naar – alle fases van strategische inhuurvolwassenheid.”

HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af

HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af

HeadFirst Source Group NV is verheugd te kunnen meedelen dat op dinsdag 2 oktober 2018 de overname van branchegenoot Myler is afgerond. Myler (jaaromzet circa 200 miljoen euro, ongeveer 2.000 ingezette professionals) is actief in matchmaking, contracting en global sourcing. Met deze overname, waarmee een overnamesom van circa 27 miljoen euro is gemoeid, en de recent gerealiseerde acquisitie van Staffing Management Services, heeft HeadFirst Source Group haar positie als marktleider op het gebied van organiseren van inhuur van externe professionals aanzienlijk verstevigd. Op pro forma basis behaalt de groep een jaaromzet van circa 700 miljoen euro en een EBITDA van 12,5 miljoen euro. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders had reeds toestemming gegeven voor het aangaan van de Myler-transactie.

Op 31 augustus 2018 werd bekend dat Beryllium circa 95 procent van de aandelen van HeadFirst Source Group heeft verworven tegen een prijs van 3,00 euro per aandeel. Inmiddels heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring verleend voor de verkoop van HeadFirst Source Holding BV, de vennootschap waarin de operationele activiteiten zijn ondergebracht, aan Beryllium BV. Het streven is deze verkoop in het vierde kwartaal van 2018 af te ronden. Naar verwachting kan na deze verkoop een superdividend worden uitgekeerd ten behoeve van de resterende aandeelhouders (free float), zodanig dat zij een vergelijkbare opbrengst realiseren.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting, payrolling en global sourcing. Op dit moment werken dagelijks circa 7.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 700 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Myler, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

 

BAVA HeadFirst Source Group keurt transacties goed

BAVA HeadFirst Source Group keurt transacties goed

HeadFirst Source Group N.V. deelt mede dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 september jl. alle geagendeerde voorstellen heeft goedgekeurd. De volgende besluiten zijn – unaniem – goedgekeurd:

1) De acquisitie van Myler. Deze acquisitie is op 4 juli jl. aangekondigd. Myler is actief in matchmaking, contracting en global sourcing. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van ongeveer 200 miljoen euro en bemiddelt circa 2.000 professionals, met name op IT-gebied. Met de overname verstevigt HeadFirst Source Group haar rol als marktleider op het gebied van organiseren van inhuur van externe professionals.

2) De verkoop van HeadFirst Holding B.V. aan Beryllium. Op 31 augustus jl. is bekendgemaakt dat Beryllium B.V. 95% van de aandelen HeadFirst Source Group N.V. heeft verworven. Tevens is toen aangekondigd dat Beryllium de aandelen van HeadFirst Source Holding B.V., waaronder de operationele activiteiten vallen, zou verwerven.

3) Het voorstel tot statutenwijziging. Daarmee wordt aan bestuur en commissarissen de machtiging verleend om de naam van de beursvennootschap te wijzigen. De wijziging kan worden doorgevoerd nadat de goedgekeurde verkoop van HeadFirst Source Holding B.V. aan Beryllium is geëffectueerd.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Op dit moment werken dagelijks circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Met de toevoeging van Myler (vierde kwartaal 2018) en Staffing Management Services (bekendgemaakt op 20 september jl.), neemt het aantal bemiddelde professionals fors toe en wordt de omzetverwachting van HeadFirst Source Group voor 2018 verhoogd van 530 miljoen euro naar 580 miljoen euro. De verwachte operationele EBITDA wordt verhoogd naar 8,5 miljoen euro.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group

Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group

Groep breidt diversiteit flex-dienstverlening verder uit

HeadFirst Source Group neemt inhuurexpert Staffing Management Services (Staffing MS) over. Staffing MS beheert als Managed Service Provider (MSP) voor ruim 100 miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor diverse opdrachtgevers in Nederland. De organisatie gaat met ingang van uiterlijk 1 november 2018 onderdeel uitmaken van HeadFirst Source Group NV. Staffing MS wordt een zelfstandige business unit binnen de groep, waarmee het zijn eigen identiteit behoudt en de onafhankelijkheid, die als MSP essentieel is, wordt verankerd. Met de overname breidt de groep de diversiteit aan diensten rondom de inhuur van externe professionals uit: matchmaking, contracting, payrolling, global sourcing en MSP-dienstverlening.

Marktleider breidt positie verder uit
HeadFirst Source Group verstevigt met deze stap haar rol als marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals. Recent maakte het bedrijf al bekend dat het branchegenoot Myler overneemt. De closing van deze overname wordt uiterlijk 1 oktober 2018 verwacht. Vanaf dat moment organiseren alle merken van HeadFirst Source Group – HeadFirst, Source, Proud, Myler en Staffing Management Services – tezamen de flexibele arbeidsrelatie tussen meer dan 8.000 professionals en hun opdrachtgevers.

Staffing MS behoudt als merk nadrukkelijk zijn eigen identiteit binnen de groep. Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Source Group, licht toe: “Als Managed Service Provider is onafhankelijkheid de allerbelangrijkste kernwaarde. Een goede MSP treedt volledig vendor neutraal op. Dit borgen wij door Staffing MS als organisatie volledig zelfstandig te laten bestaan.”

Eerste neutrale Nederlandse MSP
Staffing MS is opgericht in 2008 en sindsdien actief als expert op het gebied van inhuur van flexibele arbeid. Het is de eerste volledig neutrale, onafhankelijke Managed Service Provider en staat vooral bekend als specialist in het marktplaatsprincipe. Zo is het een vooraanstaande leverancier van het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), waarmee (semi-)overheidsorganisaties conform de Europese aanbestedingsregels externe professionals kunnen inhuren. Staffing MS werkt voornamelijk voor gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen in Nederland, maar ook voor grote internationale profit organisaties met vestigingen in diverse Europese landen. Het beheert voor ruim 100 miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor deze opdrachtgevers.

Uitbreiding van flex-dienstverlening
De voordelen van de overname zijn:
– versteviging van het marktleiderschap van HeadFirst Source Group;
– uitbreiding in diversiteit aan flex-dienstverlening aan (potentiële) opdrachtgevers;
– verbreding van het opdrachtgeverportfolio naar ‘nieuwe’ branches;
– sterke impuls aan internationale ambities d.m.v. toevoeging MSP-dienstverlening, waar veel gebruik van wordt gemaakt door multinationals.

Schellingerhout: “Wij voegen met de overname van Staffing MS de meest ervaren Managed Service Provider van Nederland toe aan onze groep. Daarmee wordt de diversiteit aan inhuuroplossingen die wij opdrachtgevers kunnen bieden nog groter. Daarnaast zetten wij onze internationale ambities extra kracht bij, omdat MSP-dienstverlening ook buiten de Benelux – met name bij multinationaal opererende bedrijven – een groeiende populariteit geniet. Wij zien veel toekomst in deze vorm van dienstverlening, waarbij (een deel van) het inhuurproces van opdrachtgevers wordt overgenomen, in zowel de Benelux als daarbuiten.”

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Op dit moment werken dagelijks circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018

Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018

HeadFirst Source Group N.V. is in het eerste halfjaar van 2018 verder gegroeid. De omzet steeg met ruim 12% naar 273,1 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Het bedrijfsresultaat steeg, ondanks het drukkende effect van eenmalige fusie- en integratiekosten, licht. HeadFirst Source Group ligt daarmee op koers om de doelstellingen voor 2018 te realiseren.

In het eerste halfjaar van 2018 steeg de omzet* van HeadFirst Source Group van 243,6 miljoen euro naar 273,1 miljoen euro. De operationele EBITDA nam licht toe van 3 miljoen euro naar 3,2 miljoen euro. Het eigen vermogen steeg van 9,7 miljoen euro naar 10,6 miljoen euro. De omzetstijging is te danken aan de succesvolle werving van nieuwe opdrachtgevers, en het bemiddelen van meer professionals naar opdrachten bij bestaande opdrachtgevers.

Het aantal professionals dat dagelijks vanuit HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers aan het werk is, is in het eerste halfjaar van 2018 met ruim 10% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Gert-Jan Schellingerhout, CEO bij HeadFirst Source Group: “Wij hebben de grens van 5.000 ingezette professionals in augustus doorbroken, een unicum in ons bestaan. Met ons rijke netwerk van zelfstandig professionals en nicheleveranciers kunnen wij goed inspelen op de inhuurbehoefte van opdrachtgevers, juist in deze tijd van schaarste in de flexibele arbeidsmarkt.”

Verdere schaalvergroting samen met Beryllium
In juli 2018 maakte HeadFirst Source Group bekend dat het voornemens is branchegenoot Myler over te nemen. De closing hiervan vindt naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2018 plaats. De periode erna staat in het teken van het optimaliseren van de samenwerking. Eind augustus werd bekend dat Beryllium bijna 95% van de aandelen in HeadFirst Source Group heeft verworven. Beryllium is voornemens de activiteiten buiten de beursgenoteerde omgeving voort te zetten. De directie van HeadFirst Source Group kijkt met vertrouwen naar deze grote stappen. Schellingerhout: “Beryllium biedt ons de mogelijkheid onze groeistrategie voort te zetten en verder invulling te geven aan onze ambitie om een toonaangevende speler in de flexmarkt te worden. De overname van Myler, met haar unieke dienstverlening, is daarin een volgende stap.”

Op koers voor doelstellingen 2018
HeadFirst Source Group heeft voor 2018 de doelstelling uitgesproken om de jaaromzet* minimaal te willen laten groeien naar 530 miljoen euro. De organisatie wil een operationele EBITDA** behalen van 7,5 miljoen euro en een operationele winst per aandeel van 0,40 euro. HeadFirst gaat er vanuit dat Myler het vierde kwartaal aan de resultaten bijdraagt. Op grond daarvan is de omzetverwachting voor 2018 verhoogd naar 580 miljoen euro en de verwachte operationele EBITDA naar 8,5 miljoen euro. HeadFirst Source Group ligt goed op koers om deze doelstellingen te halen.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusie gerelateerde kosten

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Mededeling HeadFirst Source Group N.V.

Mededeling HeadFirst Source Group N.V.

HeadFirst Source Group N.V. deelt mede dat op 20 september 2018 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden. Op de agenda staat onder meer: a) goedkeuring voor de voorgenomen acquisitie van Myler b) goedkeuring voor de verkoop van HeadFirst Source Holding B.V. aan Beryllium B.V. en c) een statutenwijziging die betrekking heeft op het wijzigen van de naam van de N.V. Voor de goede orde wordt met betrekking tot het laatste agendapunt toegevoegd dat er thans geen plannen bestaan om de notering van de N.V., die na goedkeuring van dit agendapunt niet meer de naam HeadFirst Source Group N.V. zal dragen, te beëindigen. Voor de agenda en de toelichting wordt verwezen naar de website: www.headfirstsourcegroup.com.

Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV

Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV

Beryllium B.V. heeft circa 95% van de aandelen in HeadFirst Source Group NV verworven. Beryllium is een Nederlandse acquisitie holding met internationale investeerders en financieel ondersteund door de Zwitserse financiële dienstverlener ruvercap group AG, een investment manager van grote en middelgrote institutionele portefeuilles. De bij HeadFirst Source Group bekende grootaandeelhouders, waaronder meerderheidsaandeelhouder Value8 NV, hebben aan HeadFirst Source Group de verkoop van hun belang aan Beryllium bevestigd.

Beryllium heeft aangegeven de aandelen te hebben verworven tegen een prijs van 3,00 euro per aandeel, waarvan 2,50 euro in contanten is voldaan en de resterende 0,50 euro in de vorm van een vendor loan. Op 3,00 euro per aandeel wordt HeadFirst Source Group gewaardeerd op 37,4 miljoen euro.

Beryllium ondersteunt strategie HeadFirst Source Group
Beryllium heeft aangegeven de overname te hebben gerealiseerd vanwege:
– de sterke marktpositie van HeadFirst Source Group;
– de succesvolle acquisitiestrategie;
– de bijdrage die Beryllium kan leveren aan het realiseren en financieren van verdere groei en acquisities.

Inclusief de recent aangekondigde acquisitie van Myler behaalt HeadFirst Source Group op pro forma basis een omzet van 700 miljoen euro en een EBITDA van 12,5 miljoen euro.

Beryllium heeft het management en de Raad van Commissarissen van HeadFirst Source Group meegedeeld dat Beryllium:
– de strategie van HeadFirst Source Group ten volle onderschrijft.
– het management team – bestaande uit Gert-Jan Schellingerhout (CEO) en Mike Korenvaar (CFO) – steunt en zich erop verheugt samen met dit team de onderneming verder te laten groeien.
– de recent aangekondigde acquisitie van Myler toejuicht en HeadFirst Source Group zal ondersteunen in het financieren en afronden van die transactie.
– een verzoek zal indienen tot het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
– beoogt in tweede instantie alle aandelen van de operationele vennootschap te verwerven.
– niet de intentie heeft om meerderheidsaandeelhouder in de beursgenoteerde vennootschap te blijven, nadat de aandelen van de operationele vennootschap zijn verkregen.

Private financiering: verdere groei buiten beursgenoteerde omgeving
Voor HeadFirst Source Group betekent de overname door Beryllium dat op een andere wijze invulling wordt gegeven aan de groeistrategie. Beryllium heeft aangegeven aanzienlijke funding ter beschikking te hebben om volgende acquisities te financieren. Het groeitraject kan derhalve buiten de beursgenoteerde omgeving worden voortgezet.

Vervolgstappen HeadFirst Source Group
Voor HeadFirst Source Group worden (niet uitputtend) de volgende vervolgstappen voorzien:
– het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin onder meer de Myler-acquisitie en de verkoop van de operationele activiteiten aan Beryllium aan de orde komen. Deze vergadering zal waarschijnlijk op donderdag 20 september 2018 plaatsvinden.
– de realisatie van de verkoop van de vennootschap waarin de operationele activiteiten zijn ondergebracht.
– het voorstellen en realiseren van de uitkering van een superdividend voor de resterende aandeelhouders (free float), zodanig dat zij een vergelijkbare opbrengst realiseren.
– eventuele aanpassingen in de corporate governance.

HeadFirst Source Group zal aandeelhouders op de hoogte houden van de stappen die in dit proces worden gezet. Het streven is dit proces in het vierde kwartaal van 2018 af te ronden.

Gert-Jan Schellingerhout: “Wij zijn zeer verheugd over deze stap. De ambitie van Beryllium past uitstekend bij de plannen die wij met de organisatie hebben. Een internationale investeerder als Beryllium biedt HeadFirst Source Group de mogelijkheid onze groeistrategie in zowel Nederland als daarbuiten voort te zetten en verdere invulling te geven aan onze ambitie om een toonaangevende speler in de flexmarkt te worden.”

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

ACM akkoord met overname Myler door HeadFirst Source Group

ACM akkoord met overname Myler door HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group mag Myler overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 30 juli 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u hier als bijlage.

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over

Pro forma omzet combinatie boven 700 miljoen euro

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over. De verkopende partij is o.a. H2 Equity Partners. Myler is actief in matchmaking, contractbeheer en global sourcing. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van ongeveer 200 miljoen euro en bemiddelt gemiddeld circa 2.000 professionals, met name op IT gebied. Myler wordt als maatschappij toegevoegd aan HeadFirst Source Group NV, naast HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals. Met het samengaan verstevigt HeadFirst Source Group haar rol als marktleider op het gebied van bemiddeling en inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling.

Succesvolle fusie HeadFirst en Source
HeadFirst Source Group NV is eind 2016 tot stand gekomen door de fusie van HeadFirst en Source. In het eerste jaar na de fusie is de combinatie in staat geweest de belangrijkste doelstellingen te realiseren:
– Succesvolle integratie van beide organisaties;
– Versterking marktpositie door gezamenlijke marktbewerking;
– Implementatie Premium-model bij Source.

De financiële doelstellingen werden gehaald (EBITDA) en overtroffen (omzet en winst per aandeel).
– Omzet*: 499 miljoen euro (target: 450 miljoen euro)
– Genormaliseerde EBITDA: 6,9 miljoen euro (target: 7,0 miljoen euro)
– Operationele winst per aandeel: 0,34 euro (target: 0,30 euro p.a.)

Anderhalf jaar na de totstandkoming van HeadFirst Source Group is de organisatie klaar voor een nieuwe belangrijke stap voorwaarts: de overname van Myler.

Myler toonaangevende speler
Myler is in 2009 opgericht met als doel inhuuroplossingen aan te bieden voor de flexibele IT-schil van organisaties. In 2015 werd Jenrick overgenomen. Myler is momenteel een toonaangevend bedrijf op het gebied van organiseren van externe inhuur. De jaaromzet over 2017 bedroeg 192 miljoen euro. Door autonome groei komt de omzet over geheel 2018 naar verwachting uit boven de 200 miljoen euro.

Het gemiddeld aantal ingezette professionals in 2017 bedroeg ongeveer 1.900, die qua totstandkoming ruwweg als volgt zijn verdeeld:
– Contractbeheer: 50%
– Matchmaking: 30%
– Global sourcing: 20%

Myler levert haar diensten aan diverse opdrachtgevers in zowel de profit als non-profit sector, waaronder ASML, Achmea, het CAK en het Ministerie van Defensie. Uniek in haar dienstenpakket is global sourcing, waarbij in samenwerking met partners over de hele wereld schaarse IT-specialisten worden geworven en gecontracteerd voor opdrachtgevers in Nederland. Dit toont het innovatieve karakter van het bedrijf.

Myler heeft de afgelopen jaren sterke financiële prestaties geleverd:
– Sterke balans met goede solvabiliteit;
– Goede winstgevendheid met EBITDA marge van 2,5 procent;
– Sterk positieve kasstroom.

Voordelen van de overname
De voordelen van de overname zijn:
– Versterking van de marktpositie van HeadFirst Source Group;
– Verbreding en versterking van de opdrachtgeverportefeuille;
– Synergievoordelen op omzet- en kostengebied;
– Goede winstbijdrage aan de groep;
– Mogelijkheden om additionele dienstverlening van HeadFirst (Premium) ook aan te bieden aan Myler-netwerk;
– Versterking van de internationale activiteiten van HeadFirst Source Group.

Closing verwacht uiterlijk 1 oktober 2018
De transactie zal plaatsvinden door middel van de overname van 100% van de aandelen van Myler Holding B.V. onder voorbehoud van akkoord van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hieromtrent worden geen bezwaren verwacht. HeadFirst Source Group heeft zich verzekerd van de benodigde financiering voor het realiseren van deze overname. De closing vindt naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2018 plaats. Op basis daarvan wordt verwacht dat Myler in 2018 een kwartaal aan omzet bijdraagt. HeadFirst Source Group houdt een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die binnenkort gepland wordt, om aandeelhouders onder meer te informeren over de voorgenomen overname van Myler.

Nieuwe groep: ruim 700 miljoen euro omzet, 12,5 miljoen euro operationele EBITDA
HeadFirst Source Group wordt in financiële termen de duidelijke marktleider in zijn marktsegment. Inclusief Myler (4e kwartaal 2018) wordt de omzetverwachting van HeadFirst Source Group voor 2018 verhoogd van 530 miljoen euro naar 580 miljoen euro. De verwachte operationele EBITDA wordt verhoogd naar 8,5 miljoen euro. Ook de winst per aandeel zal als gevolg van de overname toenemen.

In 2019 wordt het volle effect van de overname zichtbaar. Op basis van de huidige inschattingen wordt voor 2019 een omzet verwacht van circa 740 miljoen euro, een operationele EBITDA van 12,5 miljoen euro en een stijging van de winst per aandeel. De realisatie van de synergievoordelen is daarbij nog niet meegerekend. Nadere informatie over de transactie (koopsom en financiering) wordt verstrekt bij closing en in het kader van de te houden BAVA.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusie gerelateerde kosten

HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)

info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 4.800 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

AVA HeadFirst Source Group bekrachtigt unaniem voorgestelde besluiten

AVA HeadFirst Source Group bekrachtigt unaniem voorgestelde besluiten

Op donderdag 31 mei 2018 heeft in Hoofddorp de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van HeadFirst Source Group N.V. plaatsgevonden. HeadFirst Source Group N.V. is statutair gevestigd op Curaçao. Door de AVA in Hoofddorp te houden wordt aandeelhouders de mogelijkheid geboden de vergadering fysiek bij te wonen.

Jaarrekening 2017 en dividend
Door de AVA is unaniem besloten de Jaarrekening 2017 van HeadFirst Source Group vast te stellen. De AVA heeft tevens besloten om over 2017 een keuzedividend uit te keren. Het dividend bedraagt drie eurocent per aandeel, naar keuze van de aandeelhouder uit te keren in contanten of in aandelen (drie nieuwe aandelen op 250 aandelen gehouden op de registratiedatum). Voor gedetailleerde informatie omtrent het keuzedividend wordt verwezen naar de publicatie op www.headfirstsourcegroup.com en op www.securitiesinfo.com.

Andere besluiten
De vergadering heeft tevens unaniem besloten om de Raad van Commissarissen (RvC) en de Directie van HeadFirst Source Group décharge te verlenen voor het in 2017 gehouden toezicht en het gevoerde beleid. Verder is met unanieme instemming de huidige accountant van HeadFirst Source Group, accon avm, herbenoemd voor de controle van de jaarrekening 2018 van de vennootschap.

Erna Kortlang benoemd als derde commissaris
De AVA heeft verder mevrouw Erna Kortlang benoemd als commissaris van HeadFirst Source Group. Daarmee is invulling gegeven aan de wens van de Raad van Commissarissen om de omvang van de raad gelijke tred te laten houden met de groeistrategie van de onderneming. Erna Kortlang (1962) heeft Nederlands recht en notarieel recht gestudeerd en is als notaris en partner verbonden aan TeekensKarstens advocaten notarissen in Leiden. Erna Kortlang heeft veel bestuurlijke ervaring, ook in toezicht functies, zowel in haar eigen beroepsgroep als daarbuiten.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group stelt keuzedividend vast

HeadFirst Source Group stelt keuzedividend vast

Op donderdag 31 mei 2018 vindt in Hoofddorp de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HeadFirst Source Group N.V. plaats. Eén van de besluiten die aan de aandeelhouders wordt voorgelegd is het vaststellen van het dividend over 2017. Voorgesteld wordt een dividend van drie eurocent per aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouder uit te keren in contanten of in aandelen.

Thans wordt meegedeeld dat de keuzemogelijkheid in aandelen 1,2 procent bedraagt. Dat betekent dat een aandeelhouder die kiest voor het stockdividend drie nieuwe aandelen ontvangt op 250 bestaande aandelen die hij houdt op de record datum, 5 juni 2018.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group

Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group

Stijging operationele EBITDA met bijna 10%

HeadFirst Source Group N.V. heeft een goed eerste kwartaal van 2018 achter de rug. Omzet en bedrijfsresultaat zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017, het eerste jaar van de fusie tussen HeadFirst en Source. HeadFirst Source Group verwacht een voortzetting van deze groei in de rest van 2018.

De omzet* is in het eerste kwartaal 2018 gestegen van 122 miljoen euro naar 126 miljoen euro, een stijging met 3%. De operationele EBITDA** groeide met 9,5% van 1,59 miljoen euro naar 1,74 miljoen euro. De goede cijfers zijn een gevolg van gegunde Europese aanbestedingen en tenders in 2017, het inzetten van meer professionals bij bestaande opdrachtgevers en kostenbesparingen door de integratie van de HeadFirst en Source backoffice-organisaties.

Verwachte groei in de rest van 2018
HeadFirst Source Group heeft voor 2018 de doelstelling uitgesproken dat de jaaromzet* in elk geval met circa 6% zal groeien naar 530 miljoen euro. De operationele EBITDA** zal daarbij circa 7,5 miljoen euro bedragen (stijging 8 tot 10%) en de operationele winst per aandeel 0,40 euro. De cijfers over het eerste kwartaal bevestigen dat de onderneming goed op koers ligt. Dit wordt ondersteund door het opnieuw verwerven van grote contracten met (nieuwe) opdrachtgevers in deze eerste maanden, waaronder recent bij Nuon. Deze successen zullen de komende periode tot uitdrukking komen in de cijfers.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusie gerelateerde kosten

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Nuon contracteert kennisbemiddelaar HeadFirst voor externe inhuur

Nuon contracteert kennisbemiddelaar HeadFirst voor externe inhuur

Energiebedrijf Nuon, onderdeel van het Zweedse moederbedrijf Vattenfall, contracteert kennisbemiddelaar HeadFirst voor het reguleren van de externe inhuur in Nederland. HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, neemt de searching van alle externe professionals voor haar rekening en verzorgt daarnaast het proces van contractering en facturatie. Uitzendbureaus en een aantal specifieke preferred suppliers vallen hier niet onder.

HeadFirst is als enige intermediair geselecteerd voor de inhuur van professionals in alle vakgebieden, zoals ICT, finance, HR, sales, inkoop en techniek. De gesloten raamovereenkomst met Nuon heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid deze tweemaal met twee jaar te verlengen. HeadFirst continueert hiermee de langdurige samenwerking met Nuon, die al teruggaat tot 2004.

Nuon heeft HeadFirst gekozen naar aanleiding van een offertetraject, waarbij de offerte van HeadFirst is beoordeeld als degene met de beste prijs-kwaliteitverhouding. ‘Wij zijn blij dat wij ons wederom hebben gekwalificeerd als beste intermediair en dat wij onze hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening aan Nuon mogen blijven leveren de komende jaren’, aldus Gert-Jan Schellingerhout, CEO van HeadFirst Source Group NV.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017

HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017

Operationele winst per aandeel 2017: 0,34 euro

HeadFirst Source Group heeft in 2017 – het eerste boekjaar na de fusie van HeadFirst en Source – goed gepresteerd. Er is veel energie gestoken in het versterken van de marktpositie van de nieuwe onderneming en het benutten van de synergie-effecten. Ondanks die inspanningen en de daarmee gepaard gaande kosten, zijn over het boekjaar 2017 uitstekende resultaten geboekt.

2016 2017 Stijging Targets ‘17
Omzet * 191,7 498,9 160% 450,0
EBITDA** 1,4 6,9 393% 7,0
winst per aandeel*** 0,07 0,34 386% 0,30

Hoofdpunten:
–  De omzet neemt toe van 191,7 miljoen euro (2016, Source stand alone) tot 498,9 miljoen euro, een stijging van 160 procent. Daarmee is de gedefinieerde doelstelling voor 2017 van 450 miljoen euro omzet ruim overtroffen.
–  Het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) neemt toe van 1,4 tot 6,9 miljoen euro. Dat betekent vrijwel een vervijfvoudiging van het bedrijfsresultaat over 2016. De doelstelling van 7,0 miljoen euro is nagenoeg gehaald.
–  De operationele winst per aandeel (voor amortisatie) bedraagt 0,34 euro, tegen 0,07 euro in 2016. Daarmee is de doelstelling van 0,30 euro overtroffen.
–  De autonome omzetgroei bedraagt 9,6 procent.
–  HeadFirst Source Group stelt een eerste dividend voor van 0,03 euro per aandeel, naar keuze op te nemen in aandelen of in contanten.

Autonome omzetgroei (+9,4%) stuwt resultaten
De forse groei komt voornamelijk voort uit de fusie tussen HeadFirst en Source, maar ook autonoom is de organisatie sterk gegroeid. De totale autonome groei in 2017 over alle labels van HeadFirst Source Group kwam uit op 9,4 procent aan omzet. Dit is onder andere het gevolg van gegunde Europese aanbestedingen en tenders. Ook bij bestaande opdrachtgevers zijn meer professionals ingezet. In het verslagjaar is het aantal ingezette professionals met 17 procent gestegen, van circa 4.300 naar 4.800.

Succesvolle integratie
In 2017 is met succes veel tijd en energie geïnvesteerd in het creëren van één organisatie:
–  De positionering van de diverse merken binnen HeadFirst Source Group met bijbehorende dienstverlening (matchmaking, contracting, payrolling en MSP) heeft vorm gekregen.
–  Per 1 januari 2018 werkt de groep volgens één uniforme werkwijze in één ERP-systeem.
–  Er is een nieuwe organisatiestructuur met een operationele directie neergezet.
–  Verdere professionalisering van de organisatie heeft plaatsgevonden met een vaste inbedding van legal, payroll en human resources.
–  Het bijeenbrengen van al het personeel in het kantoor in Hoofddorp heeft een positieve boost gegeven aan de cultuur-integratie van HeadFirst en Source.

Mike Korenvaar, CFO bij HeadFirst Source Group, zegt hierover: “In het afgelopen jaar is veel aandacht gegaan naar de integratie van beide bedrijven, het stroomlijnen van werkprocessen, het samensmelten van culturen en het realiseren van synergie- en schaalvoordelen. Als je dan met elkaar zo’n sterke groei doormaakt en de verwachtingen qua financiële resultaten overtreft, kan je alleen maar trots zijn. Dit belooft veel voor 2018 en verder.”

Over het boekjaar 2017 is een operationele winst per aandeel behaald van 0,34 euro. Op grond van dit goede resultaat stelt HeadFirst Source Group voor een eerste dividend van 0,03 euro per aandeel uit te keren. Dit dividend kan, naar keuze, worden ontvangen in contanten of in aandelen.

Vaststellen jaarrekening 2017
De jaarrekening over 2017, door accountant accon avm voorzien van een goedkeurende controleverklaring, zal later vandaag in digitale vorm beschikbaar worden gesteld op de website van de vennootschap: www.headfirstsourcegroup.com. Op donderdag 31 mei 2018 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaats. Voor deze vergadering is onder meer het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening geagendeerd.

HeadFirst verwacht verdere groei in 2018

In 2018 ligt de focus van HeadFirst Source Group op het voortzetten van de omzetgroei, het verder optimaliseren van de organisatie en het benutten van de synergievoordelen. Daarnaast gaat aandacht naar het optimaal bedienen van – en het uitbreiden in diversiteit aan diensten bij – huidige opdrachtgevers. HeadFirst Source Group schrijft in 2018 wederom selectief in op tenders en Europese aanbestedingen, een activiteit die in 2017 een zeer positieve bijdrage heeft geleverd aan de autonome groei.

De organisatie heeft ook internationale groeiplannen. CEO Gert-Jan Schellingerhout: “Wij willen ons marktaandeel in België vergroten door nieuwe opdrachtgevers te overtuigen van onze dienstverlening, gebaseerd op onze ruime ervaring in de Nederlandse flexmarkt in combinatie met lokale kennis en aanpak van de Belgische inhuurmarkt vanuit onze Belgische vestiging. Daarnaast willen wij de eerste stappen zetten om onze internationale footprint uit te breiden. Dat stelt ons in staat zowel nieuwe klanten te werven als bestaande klanten die in meerdere landen actief zijn beter te bedienen.”

Op basis van de huidige macro economische groeiramingen, gecombineerd met de positieve ontwikkeling van de organisatie, verwacht HeadFirst Source Group de groei 2018 door te kunnen zetten. In dat kader worden de volgende doelstellingen voor 2018 gecommuniceerd:
–  6 Procent omzetgroei tot circa 530 miljoen euro;
–  Groei van de operationele EBITDA met 8 tot 10 procent tot circa 7,5 miljoen euro;
–  Operationele winst per aandeel van 0,40 euro.

* met omzet wordt gedoeld op bruto facturatiewaarde
** gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusiegerelateerde kosten
*** operationele winst per aandeel voor amortisatie

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken bijna 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group houdt AVA op 31 mei a.s.

HeadFirst Source Group houdt AVA op 31 mei a.s.

HeadFirst Source Group N.V. kondigt aan dat op donderdag 26 april de jaarcijfers over 2017 worden gepubliceerd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) vindt plaats op donderdag 31 mei 2018 in Hoofddorp. De oproep voor de AVA is beschikbaar gesteld via de website www.headfirstsourcegroup.com.

Chief Commercial Officer verlaat HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group maakt daarnaast vandaag bekend dat Chief Commercial Officer Edwin Prijden na ruim zeven jaar de organisatie gaat verlaten. Vanaf de beursgang in december 2010 heeft Prijden diverse bestuurlijke rollen vervuld en heeft hij een substantiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de huidige internationale organisatie met een omzetniveau van circa € 470 miljoen. “Ik ben enorm trots dat ik mede aan de wieg heb mogen staan van een van de grootste arbeidsbemiddelaars van de Benelux. De organisatie is toe aan een volgende strategische stap en daarbij horen ook aanpassingen in management en structuur”, aldus Prijden.

Prijden blijft tot augustus 2018 in dienst en draagt zijn taken over aan de huidige CEO van HeadFirst Source Group, Gert-Jan Schellingerhout.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken bijna 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 470 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst verwerft nieuwe opdrachten

HeadFirst verwerft nieuwe opdrachten

Kennisbemiddelaar HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, kondigt een serie raamovereenkomsten met nieuwe opdrachtgevers aan. HeadFirst Source Group verwacht dat de gegunde aanbestedingen en gewonnen tendertrajecten jaarlijks een extra omzet opleveren van ongeveer 10 miljoen euro*. Het gaat onder andere om Stichting Inlichtingenbureau en innogy SE (moederbedrijf Essent). De raamovereenkomsten zijn per direct van kracht.

HeadFirst gaat de organisaties begeleiden naar een centraal georganiseerd efficiënt inhuurproces van externe professionals. HeadFirst verzorgt daarbij de werving en selectie voor projecten en interim opdrachten, evenals de screening, contractering en facturatie.

Inhuurpartner
In 2017 wist HeadFirst al succesvol grote aanbestedingen binnen te halen bij onder meer UWV, het Ministerie van Economische Zaken, de Belastingdienst en de Ministeries van VWS en SZW. Gert-Jan Schellingerhout, CEO van HeadFirst Source Group, is tevreden met deze trend: “HeadFirst is niet zomaar een leverancier van kennisprofessionals en niet enkel een organisatie die voor opdrachtgevers inhuurrisico’s buiten de deur houdt: we treden op als dedicated partner. We denken mee bij uiteenlopende inhuurvraagstukken en gaan hierin een stap verder. Zo leiden we in schaarse vakgebieden professionals op voor specifieke opdrachtgevers. Daarin onderscheiden we ons en we merken dat dit steeds meer gezien en gewaardeerd wordt.”

*gemeten naar bruto-facturatiewaarde

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.500 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 470 miljoen euro.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirst.nl
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group benoemt Accon avm als accountant

HeadFirst Source Group benoemt Accon avm als accountant

In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 september 2017 hebben de aandeelhouders van HeadFirst Source Group de Raad van Commissarissen gemachtigd tot het benoemen van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2017. Ten tijde van deze vergadering waren de voorbereidingen nog niet zover om aan de aandeelhouders een concreet voorstel te doen tot benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2017. Nu kan worden meegedeeld dat besloten is Accon avm te benoemen tot accountant.

Frank Lagerveld, voorzitter van de RvC: “Na een zorgvuldig proces en na toetsing op een aantal criteria hebben we besloten om van accountant te wisselen en te kiezen voor Accon avm. Na de fusie met HeadFirst eind 2016 hebben wij, om de beoogde synergie-effecten te kunnen bereiken, onze informatiesystemen opnieuw ingericht. De accountant zal naar verwachting eenmalig extra werk hebben aan deze veranderingen. Met Mazars hadden we vanwege geldende wetgeving nog slechts maximaal één jaar door kunnen gaan. Wij vonden het evenwel verstandig om nu een keuze voor de lange termijn te maken.”

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.500 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 470 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirst.nl
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Ministeries VWS en SZW gunnen HeadFirst raamovereenkomst ICT-inhuur

Ministeries VWS en SZW gunnen HeadFirst raamovereenkomst ICT-inhuur

Kennisbemiddelaar HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gecontracteerd voor het ter beschikking stellen van externe ICT-professionals. De raamovereenkomst met in totaal acht leveranciers, loopt vanaf 1 januari 2018 voor een periode van vier jaar en vertegenwoordigt een waarde van 90 miljoen euro.

Naast de kerndepartementen van de Ministeries van VWS en SZW maken ook andere organisatieonderdelen gebruik van de raamovereenkomst, waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De organisaties huren via deze nieuwe raamovereenkomst een grote diversiteit aan ICT’ers in, waaronder projectmanagers, architecten, testers, ontwikkelaars, consultants en beheerders. Naast HeadFirst gaan ook Capgemini, CGI, Atos, Ordina, Brunel, LINKIT en de combinatie CIM Solutions, SLTN en VKA professionals leveren.

“We zijn erg blij met de gunning van VWS en SZW,” aldus Gert-Jan Schellingerhout, CEO van HeadFirst. “We zijn de enige geselecteerde partij die geen professionals detacheert die bij ons in vaste dienst zijn. Wij ontsluiten voor opdrachtgevers onafhankelijk de complete markt van zelfstandig professionals en niche-leveranciers. Daarbij hebben we maar één belang: de beste professional selecteren voor een marktconform tarief. We kijken er enorm naar uit dat ook de komende jaren voor VWS en SZW te doen.”

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst sluit vierjarige raamovereenkomst met de Belastingdienst

HeadFirst sluit vierjarige raamovereenkomst met de Belastingdienst

Kennisbemiddelaar HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, heeft van de Belastingdienst de opdracht gegund gekregen voor de inhuur van externe non-ICT-medewerkers*. De raamovereenkomst gaat per 4 december 2017 van start met een looptijd van vier jaar.

HeadFirst gaat de Belastingdienst bijstaan bij de efficiënte inhuur van externe professionals. De kennisbemiddelaar gaat de werving en selectie voor projecten en interim-opdrachten verzorgen, evenals de screening, contracting en facturatie. De Belastingdienst huurt onder deze raamovereenkomst externe professionals in voor niet-ICT-functies, zoals HR Adviseurs, Business Consultants, Lean Coaches en Interactieontwerpers.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO van HeadFirst, is trots op de nieuwe samenwerking: “De Belastingdienst zocht een professionele en eerlijke organisatie. HeadFirst heeft door de jaren heen bewezen dit te zijn, mede door onze strijd tegen nodeloze ketenvorming en het niet hanteren van een concurrentiebeding in contracten met ondernemers. Ik ben heel blij dat we opnieuw geselecteerd zijn nadat we eerder succesvol hebben samengewerkt met de Belastingdienst.”

* Dit betreft de inhuur van externe medewerkers die nog niet zijn aanbesteed binnen één van de Rijksbrede inkoopcategorieën.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door

HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door

Commerciële successen hebben direct positief effect

Hoofdpunten tot en met het derde kwartaal 2017

 • Omzet* € 361,3 miljoen (2016: € 142,1 miljoen)
 • Bruto marge € 10,84 miljoen (2016: € 4,0 miljoen)
 • Operationele** EBITDA € 4,62 miljoen positief
 • Aantal professionals meer dan 4.700

HeadFirst Source Group NV heeft de sterk stijgende lijn van het eerste half jaar van 2017 doorgezet in het derde kwartaal. Omzet, bruto marge en winst zijn sterk gestegen. Deze positieve ontwikkeling is vooral te danken aan de fusie tussen HeadFirst en Source. De nieuwe combinatie is succesvol in het bemiddelen van externe professionals en het reguleren van de inhuur voor haar opdrachtgevers.

De omzet* van HeadFirst Source Group stijgt van € 142,1 miljoen euro over de eerste 9 maanden van 2016 naar € 361,3 miljoen euro over 2017, een stijging van 154 procent. De bruto marge groeide met 171 procent van € 4 miljoen naar € 10,84 miljoen. De operationele** EBITDA kwam uit op € 4,62 miljoen. De fusiekosten, dat wil zeggen de kosten die samenhangen met de fusie en de integratie van HeadFirst en Source en overige eenmalige kosten, komen uit op € 0,69 miljoen. Het eigen vermogen van HeadFirst Source Group stijgt naar € 10,1 miljoen. Het nettoresultaat voor amortisatie komt uit op € 2,34 miljoen. De operationele winst per aandeel (voor amortisatie) over de eerste negen maanden bedraagt € 0,25. De nettowinst per aandeel (na fusiekosten) komt uit op € 0,19 per aandeel.

Commercieel succes zichtbaar in derde kwartaal

HeadFirst Source Group slaagt erin hoogopgeleide professionals succesvol te bemiddelen bij haar opdrachtgevers. Het aantal professionals dat dagelijks via HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers opdrachten uitvoert, bedraagt momenteel meer dan 4.700. De gunning van een aantal grote aanbestedingen en de gewonnen tendertrajecten in de eerste drie kwartalen van het jaar, zullen een positieve invloed hebben op de omzetontwikkeling in 2018.

De synergievoordelen van de fusie, waaronder de verdere uitrol van het verdienmodel van de fusiepartner HeadFirst, konden nog niet geheel in 2017 gerealiseerd worden. De integratie in processen en systemen vindt definitief plaats per 1 januari 2018.

In juli en augustus zijn de door professionals gewerkte uren lager dan op grond van de gebruikelijke seizoensinvloeden verwacht mocht worden. In oktober is het aantal gewerkte uren weer hersteld. Door deze ontwikkeling en de hiervoor genoemde nog niet geheel gerealiseerde synergievoordelen zal de operationele** EBITDA, naar verwachting licht lager uitkomen dan de eerder gecommuniceerde doelstelling van € 7 miljoen euro. De operationele EBITDA 2017 wordt nu ingeschat op een bedrag tussen € 6,5 en € 7 miljoen euro, een stijging van 350 procent t.o.v. 2016. De verwachting is dat de omzet zal uitkomen op € 470 miljoen, licht hoger dan de eerder uitgesproken omzetdoelstelling van € 460 miljoen.

HeadFirst Source verwacht ook in de komende periode commerciële successen bij aanbestedingen en tenders. Tevens wordt verwacht dat in toenemende mate van de synergievoordelen geprofiteerd zal kunnen worden.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde

** Met operationeel wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie

 

HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

 

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

BAVA HeadFirst Source Group bekrachtigt alle voorgestelde besluiten

BAVA HeadFirst Source Group bekrachtigt alle voorgestelde besluiten

Op donderdag 28 september 2017 heeft in Hoofddorp een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van HeadFirst Source Group N.V. plaatsgevonden. HeadFirst Source Group N.V. is statutair gevestigd op Curaçao. Door de BAVA in Hoofddorp te houden werd voor zoveel mogelijk aandeelhouders de situatie gecreëerd om fysiek aan deze vergadering deel te nemen.

Jaarrekening 2016

Door de BAVA is zonder tegenstemmen besloten om de Jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group vast te stellen. De Jaarrekening 2016 is verlaat beschikbaar gekomen, de jaarrekening kon daardoor niet in de AVA van 29 juni worden vastgesteld. In de vergadering is door de accountant van de vennootschap een toelichting gegeven op de redenen van de vertraging. Deze is te wijten aan de complexheid van de twee overnames die de vennootschap eind 2016 heeft gedaan.

De BAVA heeft tevens besloten om over 2016 geen dividend uit te keren.

Andere besluiten

De vergadering heeft verder besloten om de Raad van Commissarissen (RvC) en de Directie van HeadFirst Source Group décharge te verlenen voor het in 2016 gevoerde beheer en beleid en om de RvC te machtigen de accountant te selecteren en te benoemen voor de controle van de jaarrekening 2017. Door de vertraging van de Jaarrekening 2016 was het niet mogelijk om aan de BAVA tijdig een afgerond voorstel te doen inzake deze benoeming.

In de vergadering is verder bevestigd dat de vennootschap voor het bereiken van de eerder voor 2017 afgegeven resultaatdoelstellingen op koers ligt.

HeadFirst Source Group is marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg bij de groep.

Voor nadere informatie:

HeadFirst Source Group N.V.
De heer Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld

Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld

Realisatie fusie- en synergievoordelen op schema

Hoofdpunten eerste halfjaar 2017:

 • Sterke stijging zowel in omzet als in resultaat, voornamelijk door de realisatie van de fusie tussen HeadFirst en Source eind december 2016;
 • Omzetstijging (bruto facturatiewaarde) van € 96,5 tot € 243,6 miljoen; toename 152 procent;
 • Meer dan verdubbeling van de marge (bruto-omzetresultaat) tot € 7,4 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 3,1 miljoen);
 • De EBITDA stijgt van € 1,15 miljoen naar € 2,75 miljoen, inclusief lasten die samenhangen met de fusie en de integratie. Dit is een toename van 139 procent;
 • Operationele EBITDA (geschoond voor fusie- en integratiekosten) komt uit op € 3,1 miljoen;
 • Bedrijfsresultaat bedraagt € 1,56 miljoen, tegen € 0,55 miljoen in het eerste halfjaar van 2016. Een stijging van 183 procent;
 • Eigen vermogen stijgt naar € 9,7 miljoen;
 • Winst per aandeel (voor amortisatie) neemt toe tot 12 eurocent;
 • Autonome groei van het aantal ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers;
 • Verdere omzetgroei in tweede halfjaar, mede dankzij gunning van een aantal grote aanbestedingen en uitbouwen van contracten bij bestaande opdrachtgevers;
 • Fusie en integratie traject ligt op schema, sinds 3 juli wordt gewerkt vanuit één locatie;
 • Verdere synergievoordelen worden gerealiseerd in het tweede halfjaar;
 • Omzet- en EBITDA verwachtingen voor geheel 2017 gehandhaafd.

Omzet stijgt naar 243,6 miljoen euro
HeadFirst Source Group N.V. heeft in het eerste halfjaar 2017 volop geprofiteerd van de eind december 2016 gerealiseerde fusie tussen HeadFirst en Source. Als gevolg daarvan zijn de resultaten meer dan verdubbeld. De omzet* steeg van € 96,5 naar € 243,6 miljoen. De daarbij gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) bedraagt € 7,4 miljoen tegen € 3,1 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal professionals dat dagelijks vanuit beide organisaties bij opdrachtgevers wordt ingezet is in het eerste halfjaar van 2017 gezamenlijk met 6,4% gestegen ten opzichte van eind 2016. Momenteel zijn meer dan 4.500 ingehuurde professionals via HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers aan het werk.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg fors van € 1,15 tot € 2,75 miljoen. Het operationele bedrijfsresultaat – EBITDA gecorrigeerd voor fusie- en integratiekosten – kwam uit op € 3,1 miljoen. Het resultaat na belastingen verbeterde naar € 407.000 (eerste halfjaar 2016: € 121.000).

Het nettoresultaat voor amortisatie kwam uit op € 1,51 miljoen. De winst per aandeel (voor amortisatie) bedroeg € 0,12.

De resultaatsverbetering is het gevolg van de stijgende omzet in combinatie met stringente kostenbeheersing. De integratie van HeadFirst en Source ligt op schema, waarbij sinds 3 juli 2017 wordt gewerkt vanuit één locatie (Hoofddorp). 

Vooruitzichten: toename omzet en marge in tweede halfjaar
Voor het tweede halfjaar van 2017 verwacht HeadFirst Source Group een verdere omzetgroei. Deze verwachting is onder meer gebaseerd op de in de eerste helft van 2017 gegunde aanbestedingen en tendertrajecten. Bovendien wordt een toename verwacht van het aantal ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers. De synergievoordelen zullen verder in het tweede halfjaar gerealiseerd worden. Op basis van de positieve omzetverwachting en de synergievoordelen, wordt voor de tweede jaarhelft een verbetering van de marge van HeadFirst Source Group verwacht.

Op grond van het bovenstaande bevestigt HeadFirst Source Group dat zij op schema ligt om haar financiële doelstellingen voor 2017 te realiseren: een omzetniveau van 460 miljoen euro, een operationele** EBITDA van 7 miljoen euro en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent.

* Met omzet wordt gedoeld op de bruto facturatiewaarde.
** Met operationeel bedrijfsresultaat wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie.

Het volledige halfjaarbericht kan worden geraadpleegd op de website van HeadFirst Source Group.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.500 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

Voor aanvullende informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
gertjan.schellingerhout@headfirst.nl
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Mededeling

Mededeling

Het bestuur van HeadFirst Source Group N.V. deelt mede dat heden na beurs het Jaarverslag 2016 gepubliceerd is op de website van de vennootschap.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group realiseert synergievoordelen

HeadFirst Source Group realiseert synergievoordelen

President-commissaris herbenoemd

Gisteren, donderdag 29 juni 2017, heeft de aandeelhoudersvergadering van HeadFirst Source Group N.V. (100% vóór) ingestemd met de voorgestelde herbenoeming van de heer Mr F.C. Lagerveld als commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van 4 jaar. De eerste benoeming van de heer Lagerveld, die binnen de raad de rol van voorzitter vervult, vond plaats in de aandeelhoudersvergadering van 27 juni 2013.

Ten aanzien van de bedrijfsmatige gang van zaken heeft Gert-Jan Schellingerhout, voorzitter van het directieteam, bevestigd dat de positieve gang van zaken in het eerste kwartaal zich in de maanden april en mei heeft voortgezet. Ten aanzien van de financiële doelstellingen voor 2017, zijnde een omzetniveau van 460 miljoen euro, een operationele EBITDA van 7 miljoen euro en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent, is meegedeeld dat HeadFirst Source Group op schema ligt om deze doelstellingen te behalen. Daaraan wordt toegevoegd dat het proces van de realisatie van synergievoordelen voorspoedig verloopt.

HeadFirst Source Group is marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg bij de groep.

Voor nadere informatie:

HeadFirst Source Group N.V.
De heer Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Mededelingen

Mededelingen

 

HeadFirst Source Group N.V. houdt vandaag, 29 juni 2017, haar aandeelhoudersvergadering. In dat kader wordt de volgende informatie verstrekt. Op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van vandaag staat onder andere de vaststelling van de jaarrekening 2016. De concept jaarrekening is echter nog niet van een accountantsverklaring voorzien en de jaarrekening is daarom nog niet gepubliceerd. Op 18 mei hebben wij meegedeeld dat de concept cijfers van HeadFirst Source Group zijn verwerkt in de door Value 8, meerderheidsaandeelhouder in HeadFirst Source Group, op 17 mei gepubliceerde concept jaarrekening 2016. Op 28 april hebben wij in een persbericht uitgebreid de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 toegelicht, waaronder de gang van zaken bij Source en de fusie met HeadFirst. Tevens zijn de belangrijkste cijfers van de groep gepubliceerd, die zijn ontleend aan de concept jaarrekening. De strekking van dat persbericht is dat de onderneming in 2016 – uitdrukkelijk voor de fusie met HeadFirst – met een iets lagere omzet een hoger operationeel resultaat heeft bereikt.

De vandaag geplande aandeelhoudersvergadering vindt, ondanks dat het jaarverslag 2016 niet beschikbaar is, wel doorgang. Over de agendapunten 3) Vaststelling Jaarrekening 2016, 4) Resultaatbestemming, 5) Décharge directie en 6) Décharge Raad van Commissarissen zal echter niet worden gestemd. HeadFirst Source Group streeft er naar het definitieve jaarverslag 2016 zo spoedig mogelijk te publiceren. Na publicatie zal een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden uitgeschreven waarin bovengenoemde stempunten zullen worden geagendeerd.

Op 23 mei jl. heeft de nieuwe combinatie HeadFirst Source Group de cijfers over het eerste kwartaal van 2017 bekendgemaakt. De omzet steeg met 156 procent en de EBITDA steeg nog sneller (x 3,5). Op basis van deze resultaten is de verwachting voor de jaaromzet van de groep verhoogd naar 460 miljoen euro.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg bij de groep. HeadFirst Source Group streeft naar een omzetniveau van meer dan € 460 miljoen in 2017, een EBITDA van tenminste € 7,0 miljoen en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
De heer Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Wigo4it selecteert HeadFirst als leverancier voor flexibele inhuur

Wigo4it selecteert HeadFirst als leverancier voor flexibele inhuur

Overheidscoöperatie Wigo4it heeft bij de onlangs uitgevoerde aanbesteding voor de inhuur van flexibel personeel HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, geselecteerd als één van haar opdrachtnemers. De kennisbemiddelaar gaat Wigo4it vanaf 1 juli 2017 voorzien van ICT-professionals, interim managers, consultants, business projectmanagers en programmamanagers.

Wigo4it ontwerpt, ontwikkelt, beheert en onderhoudt ICT-applicaties voor de sociale diensten van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Hiervoor huurt zij binnen de afgesloten raamovereenkomsten voor circa negen miljoen euro per jaar externe professionals in. Wigo4it heeft in totaal vijf leveranciers geselecteerd in drie percelen: 1) ICT-professionals (70% van totaal), 2) interim managers, consultants, business projectmanagers en programmamanagers (25%) en 3) staffunctionarissen (5%). HeadFirst is leverancier voor perceel 1 en 2. De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar, met voor Wigo4it drie maal de mogelijkheid te verlengen met één jaar.

Succesvol met aanbestedingen

HeadFirst Source Group meldde eerder dit jaar al dat het aanbestedingen heeft gewonnen bij de Raad voor de Rechtspraak, Koninklijke Bibliotheek, Ministerie van Economische Zaken en UWV. Gert-Jan Schellingerhout, CEO van HeadFirst Source Group: “Met de gunning van de aanbesteding van Wigo4it geven we een sterk vervolg aan de successen van eerder dit jaar, die zich positief uiten in de onlangs gepresenteerde cijfers over het eerste kwartaal van 2017. Door de fusie met branchegenoot Source zijn we met circa 460 miljoen omzet al de grootste speler in onze markt en we hebben de overtuiging snel verder te kunnen groeien.”

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

Voor nadere informatie:

HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017

HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017

Omzetdoelstelling verhoogd tot 460 miljoen euro

HeadFirst Source Group NV heeft operationeel en financieel goed gepresteerd in de eerste drie maanden van 2017. Eind december 2016 werd de fusie tussen Source en HeadFirst gerealiseerd, waarmee de combinatie marktleider is geworden op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling.

De omzet* steeg van 48 miljoen euro naar 123 miljoen euro, een stijging van 156 procent. Deze stijging is in belangrijke mate te danken aan de omstandigheid dat de cijfers van HeadFirst in het eerste kwartaal 2017 zijn meegeconsolideerd en een jaar eerder niet. Op autonome basis was sprake van een gezonde groei van 8 procent.

De goede ontwikkeling werd ondersteund door het commerciële succes bij de gunning van aanbestedingen bij onder andere het Ministerie van Economische Zaken, de Koninklijke Bibliotheek, Raad voor de Rechtspraak en het UWV. HeadFirst Source constateert dat marktpartijen en klanten enthousiast zijn over de fusie, de bredere basis van de combinatie en de aanvullende dienstverlening die kan worden geboden.

De winstgevendheid van HeadFirst Source Group steeg nog sterker. De EBITDA steeg naar ruim 1,6 miljoen euro (x 3,5 ten opzichte van Q1 2016), ondanks extra kosten in het kader van de fusie. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op ruim 1 miljoen euro (x 7 ten opzichte van Q1 2016).

HeadFirst Source Group houdt de focus in 2017 op het behalen van de synergievoordelen: schaalvoordelen door de toegenomen omzet, kostenbesparingen en het aanbieden van aanvullende dienstverlening aan de zelfstandig professionals (ZP-ers).

HeadFirst Source Group heeft in het kader van de fusie aangegeven voor 2017 te streven naar een omzetniveau van meer dan 450 miljoen euro, een operationele** EBITDA van tenminste 7,0 miljoen euro en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent. Op basis van het eerste kwartaal 2017 wordt het omzetdoel verhoogd naar tenminste 460 miljoen euro.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

* Met omzet wordt gedoeld op de bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie.

Voor nadere informatie:

HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
gertjan.schellingerhout@headfirst.nl
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Mededeling HeadFirst Source Group

Mededeling HeadFirst Source Group

In aanvulling op het persbericht van 28 april jl. kan worden gemeld dat Value8 NV, meerderheidsaandeelhouder in HeadFirst Source Group, op 17 mei j.l. haar  concept jaarverslag heeft gepubliceerd en op haar website heeft geplaatst. Hierin zijn ook de concept cijfers van HeadFirst Source Group NV verwerkt. HeadFirst Source Group NV is momenteel in afronding van het jaarrekeningproces en verwacht binnenkort de definitieve jaarrekening te publiceren.

HeadFirst Source Group NV

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
de heer F.C. Lagerveld, voorzitter RvC
T: +31 (0)345 544000
www.headfirstsourcegroup.com

 

Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016

Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016

Hoofdpunten:

 • De resultaten over 2016*, het laatste jaar voor de fusie met HeadFirst, hebben alleen betrekking op Source
 • De omzet daalde in 2016 met 1,8 procent tot € 191,7 miljoen (2015: € 195,3 miljoen omzet)
 • Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op € 1,4 miljoen (2015: € 1,7 miljoen).
 • Gecorrigeerd voor bijzondere posten verbeterde het operationele resultaat met € 0,9 miljoen.
 • Mede door kosten fusie en belastinglast kwam het nettoresultaat uit op -€ 1,0 miljoen.
 • HeadFirst Source Group verwacht verbetering winstgevendheid in 2017

Omzet

De omzet (gemeten in bruto facturatiewaarde) van de voormalige Source Group N.V. is in 2016 uitgekomen op  €191,7 miljoen tegen € 195,3 miljoen een jaar eerder. Deze lichte teruggang (-1,8%) wordt veroorzaakt door een daling van het aantal inzetten in de voor Source belangrijke energiesector. De teruggang in de energiesector werd in belangrijke mate  gecompenseerd met het verwerven van nieuwe klanten en groei bij bestaande klanten.

Ontwikkeling EBITDA

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit  op ongeveer € 1,4 miljoen, tegen € 1,7 miljoen een jaar eerder. Om tot een goede vergelijking te komen dienen beide cijfers voor eenmalige effecten te worden gecorrigeerd. In 2015 was sprake van incidentele baten ten bedrage van € 1,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat 2016 werd daarentegen gedrukt door incidentele directe (€ 0,3 miljoen) en indirecte kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het fusietraject met HeadFirst. Indien deze incidentele posten buiten beschouwing worden gelaten, is de operationele marge in 2016 duidelijk verbeterd.

Netto resultaat

De belastingdruk steeg fors door volledige benutting van compensabele verliezen in 2015. Dit had een negatief effect op het nettoresultaat 2016 van -€ 0,4 miljoen. Tezamen met de aan het fusietraject gerelateerde kosten (€ 0,3 miljoen) en het wegvallen van incidentele baten, resulteerde dit in een nettoresultaat van -€ 1,0 miljoen. Voor amortisatie is het resultaat break-even.

De fusie met HeadFirst (in juridische zin een overname) is op 29 december 2016 geëffectueerd. De omzet en het resultaat van HeadFirst tussen de acquisitiedatum en de balansdatum 31 december 2016 zijn als niet materieel aangemerkt en derhalve niet opgenomen in het geconsolideerd resultaat over 2016. De overgenomen vennootschappen van HeadFirst zouden tezamen over 2016 een bruto-facturatiewaarde 2016 van € 264,1 miljoen en een nettowinst van € 2,4 miljoen hebben gerapporteerd.

Verwachtingen HeadFirst Source Group N.V. voor 2017

De fusie met HeadFirst heeft het perspectief van de vennootschap aanzienlijk gewijzigd en verbeterd. De naamswijziging naar HeadFirst Source Group N.V. is op 24 maart 2017 geëffectueerd en sinds 3 april  worden ook de aandelen ter beurze verhandeld onder de naam HeadFirst Source. De HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg bij de groep.  HeadFirst Source Group streeft naar een omzetniveau van meer dan € 450 miljoen in 2017, een EBITDA van tenminste € 7,0 miljoen en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent.

*) De cijfers in dit persbericht zijn ontleend aan de concept- jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
de heer F.C. Lagerveld, voorzitter RvC
T: +31 (0)345 544000
www. headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group opent Amsterdamse beursdag

HeadFirst Source Group opent Amsterdamse beursdag

Source Group N.V. en branchegenoot HeadFirst zijn onlangs gefuseerd tot HeadFirst Source Group N.V., waarmee het marktleider is geworden op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Het trading symbol van de aandelen op Euronext is 3 april gewijzigd van SOURC in HFS. Tevens is onlangs de website van de nieuwe combinatie gelanceerd www.headfirstsourcegroup.com. Ter ere van deze feiten opent Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Source Group, vandaag 10 april met een slag op de gong de handelsdag op Euronext Amsterdam.

Gert-Jan Schellingerhout spreekt van een bijzonder moment: “De gongslag staat voor mij symbool voor de gezamenlijke start. Samen zijn we met circa 450 miljoen euro omzet al de grootste speler, maar we hebben de overtuiging snel verder te kunnen groeien.”

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
de heer F.C. Lagerveld, voorzitter RvC
T: +31 (0)345 544000
www. headfirstsourcegroup.com

Nieuw trading symbol voor HeadFirst Source Group

Nieuw trading symbol voor HeadFirst Source Group

In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 februari jl. hebben de aandeelhouders van Source Group ingestemd met de fusie van Source Group met HeadFirst en zijn de aandeelhouders akkoord gegaan met een wijziging van de naam van de vennootschap in HeadFirst Source Group N.V.

De fusie en de naamswijziging waren aanleiding om Euronext te verzoeken het trading symbol van de aandelen te wijzigen van SOURC in HFS. Deze wijziging wordt vandaag, 3 april, geëffectueerd.

Tevens is afgelopen vrijdag de website van de nieuwe combinatie gelanceerd. Alle informatie betreffende de groep is voortaan te vinden op www. headfirstsourcegroup.com. De oorspronkelijke websites van HeadFirst (www.headfirst.nl), Source (www.source.eu) en Proud Company (www.proudcompany.nl) blijven de informatiebron voor de bedrijfsactiviteiten van de afzonderlijke labels.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
de heer F.C. Lagerveld, voorzitter RvC
T: +31 (0)345 544000
www. headfirstsourcegroup.com

UWV gunt aanbesteding ICT-inhuur aan HeadFirst

UWV gunt aanbesteding ICT-inhuur aan HeadFirst

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft bij de Europese aanbesteding voor de inhuur van ICT-functies HeadFirst, onderdeel van de HeadFirst Source Group, geselecteerd als één van haar preferente dienstverleners. De kennisbemiddelaar wist zich in deze aanbesteding, waarop tientallen partijen hebben ingeschreven, als eerste te kwalificeren.

UWV zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet de organisatie als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV gaat binnen de gesloten raamovereenkomsten, voor maximaal de komende vier jaar, een breed scala aan professionals inhuren op het gebied van informatievoorziening (ICT). Hiermee blijft ook het inhuren van zelfstandig professionals met inachtneming van de Wet DBA mogelijk. Naast HeadFirst zijn ook Atos, Between, BrainCap, Brunel, Capgemini, CGI, FastFlex, IT-Staffing en Ordina geselecteerd. De raamovereenkomsten worden van kracht met ingang van 1 april 2017.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO van HeadFirst Source Group: “We zijn trots dat een mooie organisatie als UWV, met zijn belangrijke maatschappelijke taken, onze dienstverlening op waarde schat. We passen als dienstverlener op alle fronten bij UWV, met name qua denkbeelden over transparantie, kwaliteit en partnership. We staan te popelen de beste ICT-specialisten in de markt te verbinden aan de uitdagende opdrachten bij UWV.”

Beoordeling

Bij de aanbestedingsprocedure werd HeadFirst met de maximale score beoordeeld op 1) zijn maatregelen om beschikbaarheid van ICT-professionals te garanderen, 2) de wijze waarop het bedrijf zich op de hoogte houdt van ontwikkelingen in de markt en binnen UWV, 3) de wijze van kennismanagement van ingezette professionals en de kennisoverdracht naar UWV-medewerkers en 4) het feit dat HeadFirst geen concurrentie- en relatiebeding hanteert richting zelfstandig professionals en leveranciers.

Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure werd alle dienstverleners gevraagd passende cv’s van beschikbare professionals aan te bieden op tien functieprofielen (casussen). Ook hier werd HeadFirst zeer goed beoordeeld. Schellingerhout: “Dat we ons gekwalificeerd hebben, is mede te danken aan de succesvolle samenwerking met leveranciers en zelfstandig professionals die hun medewerking verleend hebben door hun cv(‘s) ter beschikking te stellen voor de proefaanvragen. We richten graag een speciaal dankwoord aan hen.”

HeadFirst Source Group is verheugd over het commerciële succes en verwacht dat deze bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van omzet en resultaat van de groep.

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzetrealiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
de heer F.C. Lagerveld
T: +31 (0)345 544000
www.source.eu

HeadFirst Source Group opnieuw succesvol met aanbesteding

HeadFirst Source Group opnieuw succesvol met aanbesteding

Ministerie van Economische Zaken gunt mantelovereenkomst ICT-inhuur aan HeadFirst

Het Ministerie van Economische Zaken heeft na aanbesteding HeadFirst verkozen tot één van zijn leveranciers van tijdelijke ICTprofessionals. Daarmee is het de komende vier jaar, uitgaande van de maximale looptijd van de overeenkomst, verantwoordelijk voor het werven, pre-selecteren en aanbieden van hoogwaardige professionals met de vereiste kennis, kunde en capaciteit. HeadFirst heeft zich gekwalificeerd voor twee percelen, waar een verwachtte omzet mee gemoeid is van 408 miljoen euro, verdeeld over 320 miljoen in perceel 1 en 88 miljoen in perceel 2.

Perceel 1 betreft DICTU, de Dienst ICT Uitvoering, waar twaalf partijen geselecteerd zijn. In perceel 2 zijn tien partijen geselecteerd voor het bedienen van het zelfstandig bestuursorgaan Staatsbosbeheer, het Kerndepartement van het Ministerie van Economische Zaken en de diensten Agentschap Telecom, Autoriteit Consument & Markt, Centraal Planbureau, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. HeadFirst verwacht bij alle organisaties tezamen jaarlijks een omzet* te behalen van minimaal 9 miljoen euro.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO van de HeadFirst Source Group: “We hebben het Ministerie van Economische Zaken en al haar dienstonderdelen de afgelopen vier jaar al succesvol voorzien van honderden ICTprofessionals, waaronder op de gebieden Oracle, Java, Microsoft, VMware, Security, Cloud en Blueriq. Met onze Links: Gert-Jan Schellingerhout (CEO HeadFirst Source Group). Rechts: Jan van Spronsen (Manager Inkoop Uitvoering Centrum, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) persoonlijke en transparante aanpak zijn we ervan overtuigd ook de komende vier jaar de partij te zijn die gespecialiseerde niche-leveranciers en zelfstandig professionals, die hun kennis ter beschikking stellen, te verbinden aan EZ.”

De gegunde aanbesteding heeft een positieve invloed op de omzet- en margeontwikkeling van de HeadFirst Source Group in 2017.

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet* realiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud.

*gemeten naar bruto-facturatiewaarde

Voor verdere informatie belt u:
HeadFirst Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Zorgen onder zzp’ers groot ondanks uitstel handhaving Wet DBA

Zorgen onder zzp’ers groot ondanks uitstel handhaving Wet DBA

De Wet DBA houdt de zzp-markt nog altijd in zijn greep, ondanks uitstel van handhaving op de wet tot 1 januari 2018. Maar liefst 64 procent van de hoogopgeleide zzp’ers, veelal zelfstandig professionals (zp’ers) genoemd, signaleert niet dat opdrachtgevers meer vertrouwen hebben om zp’ers in te huren sinds staatssecretaris Wiebes het uitstel bekendmaakte. Ruim 32 procent verwacht zelfs dat voor 1 mei, het moment dat gehandhaafd gaat worden op ‘kwaadwillende’ opdrachtgevers, de opdracht bij zijn huidige opdrachtgever beëindigd wordt door toedoen van de wet. Dit blijkt uit onderzoek van HeadFirst, onderdeel van de HeadFirst Source Group, in samenwerking met ZP Zaken en de onderzoekers van marktmonitor ZP Facts, onder 1.182 zp’ers.

Staatssecretaris Wiebes lijkt slechts minimaal geslaagd in zijn opzet om de rust in de flexibele arbeidsmarkt te laten terugkeren met zijn besluit van 18 november 2016 tot uitstel van handhaving. Bij de tweede meting van de Wet DBA Opiniemonitor, half september 2016, maakte 86 procent van de zp’ers zich zorgen over hoe de Belastingdienst de Wet DBA gaat handhaven. In februari 2017 is dit gedaald naar 79 procent. Slechts 18 procent van de zp’ers signaleert meer vertrouwen bij opdrachtgevers om zelfstandig professionals in te huren. Een zelfstandig professional in de branche ICT en media zei hierover op dbafeedback.nl: “Overal waar ik kom, hoor ik dat het ‘uitstel’ van Wiebes niets verandert. Bedrijven willen zich aan de wet houden, of deze nu gehandhaafd wordt of niet.”

Mike Korenvaar, Chief Legal Officer bij HeadFirst Source Group, reageert: “We signaleren over het algemeen meer rust bij opdrachtgevers. Veel van hen bewegen mee met de datum 1 januari 2018, ze stellen hun beleid uit of stemmen hun beleid hierop af. ‘Er is uitstel, geen afstel’, is de lezing. We adviseren onze opdrachtgevers momenteel vooral de rust te bewaren, omdat het kabinet uitgesproken heeft de Wet DBA niet volledig te gaan handhaven zolang niet een aantal essentiële pijnpunten zijn opgelost, zoals de definiëring van een gezagsverhouding.”

Einde opdracht dreigt

Het meest opvallende resultaat uit het onderzoek is dat een derde (32%) van de zelfstandig professionals voorziet dat zijn opdracht voor 1 mei 2017, het moment dat de Belastingdienst gaat handhaven op ‘kwaadwillende’ opdrachtgevers, beëindigd wordt door toedoen van de wet. Korenvaar: “Deze cijfers vragen om actie. Na de verkiezingen start de kabinetsformatie. Van het nieuwe kabinet kunnen we waarschijnlijk niet snel, zeker niet voor 1 mei, een gedegen oplossing voor de Wet DBA verwachten. Ik roep de politiek dan ook op de handhavingsdatum voor die tijd op te schuiven naar 1 januari 2019. Of beter nog: introduceer een overgangsregeling van een aantal jaar, waarbij op basis van objectieve criteria (tarief, opdrachtduur, aard werkzaamheden) vooraf zekerheid verkregen kan worden over een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. Dit creëert rust bij opdrachtgevers – en daarmee bij zp’ers – en geeft het nieuwe kabinet de ruimte de komende jaren een gedegen zzp-beleid te formuleren en uit te voeren.”

Daarnaast ervaren steeds meer zp’ers dat het moeilijker is opdrachten te vinden. Waar bij de vorige meting van de Wet DBA Opiniemonitor 74 procent van de zp’ers aangaf hier moeite mee hebben, is dat nu gestegen naar 83 procent. Ruim 55 procent geeft aan opdrachten te zijn misgelopen door de Wet DBA, waar dit eind september 2016 nog 38 procent was. Maar liefst 57 procent van de zelfstandig professionals heeft sinds de invoering van de wet meegemaakt dat de opdrachtgever hem niet meer (rechtstreeks) wilde inhuren, waar dit bij de vorige meting nog 44 procent was.

Korenvaar: “We blijven strijden voor een werkbare Wet DBA. Bijvoorbeeld door de onderzoeksresultaten van de Wet DBA Opiniemonitor consequent aan te bieden aan beleidsbepalers in Den Haag en mee te denken bij het vinden van de beste oplossing. Tot er een gedegen oplossing is, helpen we opdrachtgevers bij het voeren van een risicovrij inhuurbeleid en adviseren we zelfstandig professionals ter behoud van hun zelfstandigheid.”
———–
Over het onderzoek

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), die in mei 2016 werd ingevoerd en de VAR vervangt, zorgt voor commotie in de flexibele arbeidsmarkt. HeadFirst Source Group en ZP Zaken strijden voor een werkbare Wet DBA. Om die reden verzamelen zij ervaringen van zp’ers en opdrachtgevers en doen zij onderzoek naar de gevolgen van de wet. Samen hebben zij de website dbafeedback.nl opgericht en doen ze, in samenwerking met de onderzoekers van marktmonitor ZP Facts, elk kwartaal onderzoek middels de Wet DBA Opiniemonitor. De eerste meting in april 2016 werd uitgevoerd onder ruim 700 zelfstandig professionals. Aan het tweede onderzoek in september 2016 namen bijna 2.000 zp’ers en opdrachtgevers deel. De derde meting in februari 2017 leverde 1.182 respondenten op. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan meerdere leden van de Tweede Kamer. Het rapport is gratis te downloaden op dbafeedback.nl.

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro (gemeten naar bruto-facturatiewaarde). Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud.

HeadFirst Source Group biedt de oplossingen om ook sinds de komst van de Wet DBA zorgeloos en risicovrij externe professionals in te huren, waaronder contractmanagement en payrolling. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. HeadFirst Source Group adviseert opdrachtgevers over te voeren inhuurbeleid en begeleidt hen bij de implementatie van nieuwe contracten en procedures. Anderzijds adviseert het bedrijf zelfstandig professionals ter behoud van hun zelfstandigheid.

Over ZP Zaken

ZP Zaken ondersteunt de zelfstandig professional (zp’er). Met producten en diensten op maat en een eigen wijze van informatievoorziening die past bij de bewust zelfstandige en altijd professionele ondernemer. Door op alle vlakken ondersteuning te bieden, van opleidingen tot verzekeringen en van opdrachten tot netwerkbijeenkomsten, kan de zp’er zich weer richten op waar het om gaat: ondernemen. ZP Zaken is de overkoepelende organisatie van de labels: ZP Control, ZP Academy, ZP Facts, ZP Vraagbaak, ZP Radio en ZP Golf. Voor meer informatie zie www.zpzaken.nl.

Meer informatie voor de pers:
HeadFirst Source Group N.V.
Emmy van den Eshof
T: +31 (0)345 544000
E: EvdEshof@nl.source.eu

dbaopinie.jpg

Commercieel succes voor HeadFirst Source Group

Commercieel succes voor HeadFirst Source Group

HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, heeft twee Europese aanbestedingen met succes afgerond. De Raad voor de Rechtspraak en de Koninklijke Bibliotheek hebben na een zorgvuldig aanbestedingstraject HeadFirst als matchmaker gekozen voor externe inhuur van ICT-professionals.

De gegunde aanbestedingen hebben een positieve invloed op de omzet- en margeontwikkeling van HeadFirst Source Group in 2017. Bij de twee opdrachtgevers verwacht HeadFirst Source Group een omzet* te behalen van ongeveer 5 miljoen euro.

Raad voor de rechtspraak

De aanbesteding bij de Raad voor de rechtspraak betreft het ter beschikking stellen van ICTprofessionals in het bijzonder aan spir-it, het ICT bedrijf voor de rechtspraak. De raamovereenkomst is gegund aan zes partijen, waar HeadFirst er één van is. De totale geschatte waarde van de raamovereenkomst bedraagt 20 miljoen euro per jaar.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO van HeadFirst Source Group:
“We hebben de Raad voor de rechtspraak de afgelopen vier jaar al succesvol bediend. Dat we nu, op basis van een anoniem ingediende offerte, opnieuw geselecteerd zijn als intermediair voor de bemiddeling van leveranciersmedewerkers en zelfstandig professionals, stelt ons in staat de Raad voor de rechtspraak opnieuw een aantal jaren te voorzien van de beste ICT-professionals.”

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland en geeft iedereen, overal, toegang tot informatie, kennis en cultuur. Ze werkt samen met de openbare bibliotheken in hun maatschappelijke taken en bij de toepassing van nieuwe technieken. De KB maakt hiervoor de bibliotheekcollectie van Nederland zichtbaar, houdbaar en bruikbaar. Passend in de toekomstgerichte personeelsstrategie van de KB, is een aanbesteding uitgezet met als voornaamste speerpunt het sturen op meerjarige ontwikkeling van de gewenste personele capaciteit, zowel in vaste formatie als in de flexibele schil. HeadFirst krijgt de rol om kwalitatief goede professionals te werven, selecteren en contracteren. Hierbij staat het borgen van rechtmatigheid, de doelmatigheid vergroten en ontzorging van de opdrachtgever en onderaannemers (leveranciers en zelfstandig professionals) centraal. Ook de Wet DBA is een belangrijk thema, waarbij HeadFirst KB met raad en daad bijstaat. Bij de aanbesteding zijn drie partijen geselecteerd, waarbij HeadFirst zodanig hoog scoorde dat zij als eerste geëindigd is.

Gert-Jan Schellingerhout:
“De keuze voor de samenwerking met HeadFirst is onder andere gemaakt door ons duidelijke en volledige matchingsproces, waarbij na een geslaagde match het complete proces van contractering en facturering plaatsvindt in ons eigen ontwikkelde online platform Select. We zijn blij te ervaren dat onze investeringen in innovatie beloond worden.”

HeadFirst Source Group is verheugd over deze commerciële successen en verwacht dat deze bij zullen dragen aan de positieve ontwikkeling van omzet en resultaat.

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet* realiseert van circa 450 miljoen euro.

*gemeten naar bruto-facturatiewaarde

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Aandeelhouders akkoord met fusie HeadFirst

Aandeelhouders akkoord met fusie HeadFirst

Op donderdag 9 februari 2017 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Source Group N.V. plaatsgevonden in Utrecht.

Fusie Source Group met HeadFirst

De vergadering waarin ruim 70% van de stemgerechtigde aandelen waren vertegenwoordigd, heeft met 8.630.000 stemmen voor en 10 tegen besloten in te stemmen met de fusie van Source Group met HeadFirst en is unaniem akkoord gegaan met de voorgestelde statutenwijziging waarmee de naam van de vennootschap zal worden gewijzigd in HeadFirst Source Group N.V.

Source Group N.V. heeft op 27 december 2016 meegedeeld dat definitieve overeenstemming was bereikt over de fusie met HeadFirst en in dat persbericht is de fusie ook in hoofdlijnen toegelicht. De aandeelhouders hebben in de BAVA van gisteren hun goedkeuring gegeven aan deze fusie. Deze fusie komt technisch tot stand door de verwerving door Source Group van 100% van de aandelen van HeadFirst Houdstermaatschappij en 100% van de aandelen van Designated Professionals. HeadFirst Houdstermaatschappij wordt verworven voor een bedrag van 30 miljoen euro terwijl met de verwerving van Designated Professionals een investering van 3 miljoen euro is gemoeid.

Over HeadFirst Source Group N.V.

HeadFirst Source Group wordt door deze fusie marktleider op het gebied van inhuur van extern personeel, contracting, payrolling en matchmaking. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals via de groep. Op basis van de geschatte operationele resultaten voor 2016 ontstaat een combinatie met een omzet1 van circa 450 miljoen euro, een genormaliseerde EBITDA van meer dan 6 miljoen euro en een nettowinst (voor amortisatie) van 4 miljoen euro.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

*1 Dit betreft de bruto facturatiewaarde. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de grondslagen van waardering en resultaatbepaling die door beide organisaties tot op het moment van de transactie zijn gehanteerd. Deze grondslagen van waardering en resultaatbepaling verschilden onderling (HeadFirst o.b.v. Dutch GAAP en Source o.b.v. IFRS).

Gert-Jan Schellingerhout voorzitter directieteam

Gert-Jan Schellingerhout voorzitter directieteam

Source Group heeft een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgeschreven op 9 februari as. In die vergadering wordt de fusie met HeadFirst ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd. Tevens zal over een statutenwijziging worden gestemd, waarin wordt voorgesteld de naam van de vennootschap te wijzigingen in HeadFirst Source Group N.V.

Nadat in oktober 2015 het voornemen van deze fusie is bekendgemaakt, was dit voornemen ook onderwerp van bespreking in aandeelhoudersvergaderingen daarna. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 27 juni 2016 is gehouden. Op 22 december 2016 heeft een informatieve aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden. Op die dag is ook een persbericht uitgebracht met de hoofdlijnen van de fusie. Source Group heeft op 27 december 2016 meegedeeld dat definitieve overeenstemming is bereikt over de fusie met HeadFirst.

Tegelijk met dit persbericht is op de website van Source een informatiecirculaire gepubliceerd. Die circulaire heeft tot doel nadere informatie te verschaffen over de fusie.

Bestuur en Raad van Commissarissen van Source Group zijn verheugd over de creatie van de combinatie HeadFirst Source en verwachten dat de positie van de onderneming hierdoor aanzienlijk wordt versterkt en dat voor aandeelhouders het perspectief ontstaat van verdere waardecreatie.

Samenstelling directie HeadFirst Source

Ten behoeve van de aansturing van de combinatie wordt één directieteam samengesteld. Met instemming van de Raad van Commissarissen is besloten tot de volgende rolverdeling en invulling van het directieteam:

Gert-Jan Schellingerhout: CEO (executive)
Edwin Prijden CCO (commercial)
Henk Zwijnenburg CFO (financial)
Mike Korenvaar CLO (legal)

Henk Zwijnenburg en Edwin Prijden zijn beiden afkomstig van Source en Gert-Jan Schellingerhout en Mike Korenvaar zijn beiden afkomstig van HeadFirst.

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

 

Mededeling Source Group N.V.

Mededeling Source Group N.V.

Source Group N.V. deelt mede dat de heer E.M.A. Prijden, bestuurder van dochteronderneming Source Holding B.V., zijn belang in Source Group N.V. heeft afgebouwd. De heer Prijden heeft aangegeven dat dit is geschied op persoonlijke gronden. De heer Prijden heeft bij AFM een melding gedaan van het belang dat hij hield op 10 januari jl. Voorts heeft de heer Prijden de vennootschap heden ervan in kennis gesteld dat zijn belang verder is teruggebracht tot nagenoeg 0 procent. De heer Prijden heeft aangegeven onverminderd vertrouwen te hebben in de toekomst van de combinatie HeadFirst Source Group en als lid van het directieteam te willen blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de groep.

Over Source Group N.V.

Source en HeadFirst zijn specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd.

Voor aanvullende informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid

HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid

Source en HeadFirst bereiken overeenstemming over fusie

Source Group is verheugd mede te delen dat definitieve overeenstemming is bereikt over de fusie met HeadFirst. De combinatie zal de naam HeadFirst Source Group N.V. gaan dragen. Deze fusie komt technisch tot stand door de verwerving van 100% van de aandelen van HeadFirst Houdstermaatschappij en 100% van de aandelen van Designated Professionals. HeadFirst Houdstermaatschappij wordt verworven voor een bedrag van 30 miljoen euro, terwijl met de verwerving van Designated Professionals een investering van 3 miljoen euro is gemoeid. HeadFirst Source Group wordt door deze fusie marktleider op het gebied van inhuur van extern personeel, contracting, payrolling en matchmaking. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals via de groep. Op basis van de geschatte operationele resultaten voor 2016 ontstaat een combinatie met een omzet* van circa 450 miljoen euro, een genormaliseerde EBITDA van meer dan 6 miljoen euro en een nettowinst (voor amortisatie) van 4 miljoen euro. In het kader van deze transactie zal op korte termijn ook de tweede 50% van Proud worden verkregen, tegen uitgifte van 750.000 aandelen Source, waardoor de combinatie ook 100% van de aandelen Proud zal gaan houden. Op 2 december 2016 werd de verwerving van de eerste 50% van Proud gemeld.

Focus op synergie

HeadFirst Source Group zal zich in de eerste twaalf maanden na het samengaan focussen op het behalen van substantiële synergievoordelen. Die zijn gelegen in:

– Additionele dienstverlening aanbodzijde

– Gebruik software Select

– Bredere portefeuille opdrachtgevers en spreiding disciplines

– Uitbreiding netwerk en database leveranciers en zelfstandig professionals

– Shared Service Center

– Grootste intermediair van Nederland

Het grootste pluspunt van de fusie is de introductie van de additionele HeadFirst-dienstverlening aan leveranciers en zelfstandig professionals van Source. Dit houdt onder andere in het gebruik van het online platform Select voor het vinden van opdrachten, versnelde betaling van facturen, bijwonen van kennissessies, korting op opleidingen, verzekeringen, mobiliteitsproducten e.d. Select is in eigen beheer door HeadFirst ontwikkelde software en zal ook voor Source van grote toegevoegde waarde zijn. Het stelt de nieuwe combinatie in staat haar netwerk optimaal te beheren, efficiënter te recruiten, overeenkomsten digitaal uit te wisselen en te ondertekenen en de facturatiestroom volledig digitaal te laten verlopen.

* met de term omzet wordt gedoeld op bruto facturatie omzet

Met het samengaan van beide organisaties ontstaat een bredere basis aan opdrachtgevers. Kijkend naar de huidige klantenpopulatie is er slechts één gemeenschappelijke klant. De groep bedient gezamenlijk meer dan zeventig grote opdrachtgevers in Nederland en België.

Met het samengaan van beide organisaties ontstaat er ook een groter netwerk van leveranciers en zelfstandig professionals om te bemiddelen naar opdrachtgevers. Zo heeft HeadFirst een database van meer dan 30.000 professionals en heeft Source een database van circa 23.000 professionals (België en Nederland gezamenlijk). Het samengaan leidt ook tot een betere spreiding van de aangeboden disciplines, waarbij aan IT (Source) onder andere finance, marketing en human resources worden toegevoegd.

De samenvoeging zal het mogelijk maken om een gemeenschappelijke back office te creëren met een kostenniveau dat lager ligt dan de optelsom van de huidige kosten van beide organisaties. Een professionalisering en een verdere efficiency- en automatiseringsslag zullen moeten leiden tot rendementsverbetering en tot lagere kosten per mutatie (per contract, per plaatsing, per verwerkt uur, per factuur, etc.)

Met de fusie tussen Source en HeadFirst ontstaat een combinatie met circa 450 miljoen omzet. Naar verwachting zal deze omzet in 2017 verder groeien. De combinatie wordt daarmee qua omvang de grootste intermediair van Nederland. Deze omvang biedt mogelijkheden om de internationale footprint van de organisatie uit te breiden.

Management en organisatie

Beide ondernemingen zullen hun opdrachtgevers en klanten vanuit hun eigen organisatie (en locatie) blijven benaderen en bedienen. Ten behoeve van de aansturing van de organisatie wordt één directieteam samengesteld. Dit team bestaat uit Henk Zwijnenburg en Edwin Prijden (beiden afkomstig van Source) en Gert-Jan Schellingerhout en Mike Korenvaar (beiden afkomstig van HeadFirst). Voorts wordt beoogd om de Raad van Commissarissen, die thans uit twee leden bestaat, op termijn uit te breiden naar drie leden.

Overnamesom & financiering

De overname wordt gefinancierd uit een viertal bronnen:

– Aandelenbelang verkoper

– Emissie

– Additioneel vreemd vermogen

– Vendor loan

Aan verkoper zullen 1.363.636 aandelen Source Group N.V. worden uitgegeven. Tevens verkrijgt verkoper een converteerbare obligatielening van 3 miljoen euro, waarbij de conversiekoers wordt vastgesteld op basis van een conversieprijs die de hoogste bedraagt van de 92,5% van de gemiddelde beurskoers en 2,20 euro. De maximale verwatering uit hoofde van deze convertible bedraagt derhalve 1.363.636 aandelen. Source Group krijgt het recht deze convertible binnen zes maanden af te lossen tegen 100%, waarmee het verwateringeffect kan worden beperkt. Voorts wordt voor 3,5 miljoen euro een emissie gedaan van 1,75 miljoen nieuwe aandelen, waarvan 1,25 miljoen aandelen door Value8 zullen worden verkregen. Door de verkoper worden leningen verstrekt ten bedrage van in totaal 6,5 miljoen euro. En tenslotte wordt de factoringlijn uitgebreid.

Thans staan 8.443.470 aandelen uit van Source Group N.V., welk aantal kan toenemen tot 9.178.764 aandelen bij uitoefening van de bestaande convertible. Als gevolg van deze transactie neemt het aantal aandelen toe met 3.113.636 aandelen, ofwel 36,9 procent, tot 11.557.106 aandelen. De verwerving van nog eens 50% van Proud zal een verdere toename van 750.000 aandelen (ofwel 6,5%) tot gevolg hebben tot 12.307.106 aandelen Source Group NV. Daarnaast zijn er in de nieuwe situatie conversierechten ter grootte van (maximaal) 2.098.930 aandelen.

Forse impuls winst per aandeel: verwachting 30 eurocent WPA 2017

Als gevolg van de bovenstaande transactie wordt voor het boekjaar 2017 voor de combinatie een groei verwacht van de omzet, het bedrijfsresultaat en de nettowinst ten opzichte van de optelsom van beide ondernemingen stand alone. Deze prognose houdt in een omzetniveau van meer dan 450 miljoen euro, een EBITDA van tenminste 7 miljoen euro en een nettoresultaat (voor amortisatie) van tenminste 4 miljoen euro. Op basis hiervan wordt ook de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel HeadFirst Source Group over het jaar 2017 tenminste 30 eurocent zal bedragen. Groeiperspectief: verdere groei na 2017 Doelstelling van HeadFirst Source Group is een verdere groei van de omzet en een verbetering van de marge. In dat kader wordt de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel in de jaren 2018 en 2019 met tenminste 15 procent per jaar zal toenemen. In het vervolg op deze transactie zal HeadFirst Source Group streven naar een actiever beursbestaan waarbij een Investor Relations beleid zal worden gestart om de bekendheid van HeadFirst Source Group te vergroten en de verhandelbaarheid van het aandeel te verbeteren.

Perspectief voor de aandeelhouders

Samenvattend biedt de fusie met HeadFirst voor de aandeelhouders van Source Group de volgende voordelen:

– Sterke positieve bijdrage van HeadFirst aan het operationeel resultaat

– Een duidelijke versterking van de marktpositie

– Aanzienlijke synergievoordelen

– Implementatie verdienmodel HeadFirst bij Source

– Hogere winst per aandeel

– Op termijn een betere verhandelbaarheid van het aandeel Source Group

Op 22 december jl. heeft een informatieve aandeelhoudersvergadering van Source Group N.V. plaatsgevonden. In dat kader is reeds een persbericht uitgebracht met de hoofdlijnen van de fusie. De transactie in het kader van de verwerving van HeadFirst zal na de jaarwisseling aan de aandeelhouders van Source Group worden voorgelegd. Grootaandeelhouder Value8 heeft daarbij aangegeven voor deze overname te zullen stemmen.

Bestuur en Raad van Commissarissen van Source Group NV zijn verheugd over de creatie van de HeadFirst Source Group en verwachten dat de positie van de onderneming aanzienlijk wordt versterkt en dat voor aandeelhouders het perspectief onstaat van verdere waardecreatie.

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

 

Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst

Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst

Source Group en HeadFirst zijn verheugd mede te delen dat de afronding van de voorgenomen fusie zich in het finale stadium bevindt. Om 16.00 uur vandaag vindt de aandeelhoudersvergadering plaats van Source Group N.V. waarin de fusie op hoofdlijnen zal worden toegelicht. In dat kader verstrekt Source Group thans – en middels dit persbericht – de volgende informatie:

– De combinatie zal naar verwachting op 2016 basis een omzetniveau behalen van meer dan 400 miljoen euro.

– Het gecombineerde EBITDA niveau voor 2016 zal naar verwachting het niveau van 6 miljoen euro overschrijden.

– De transactie zal worden gefinancierd door een combinatie van financiering met a) uitgifte van nieuwe aandelen b) converteerbare obligatielening c) vendor loans d) vreemd vermogen.

– Het samengaan zal naar verwachting tot aanzienlijke synergievoordelen leiden, mede omdat Source en HeadFirst complementaire dienstverlening leveren.

– De uitgifte van nieuwe aandelen en de convertible zullen leiden tot een toename van het aantal uitstaande en potentieel uitstaande aandelen tussen 30 en 50 procent. Gegeven de omstandigheid dat omzet en winst meer dan zullen verdubbelen, wordt een positief effect op de aandeelhouderswaarde verwacht.

– Naar verwachting zal de winst per aandeel (voor amortisatie) door de voorgenomen fusie sterk toenemen.

– Grootaandeelhouder Value8 zal naar verwachting deelnemen aan de emissie en daardoor een belang van meer dan 50 procent in de combinatie houden.

De verwachting is dat partijen nog dit jaar nadere mededelingen zullen kunnen doen over de afronding van dit fusietraject. De aandeelhoudersvergadering van hedenmiddag zal een informatief karakter dragen. Source Group NV is voornemens om – ondanks het feit dat zij daartoe wettelijk niet verplicht is – de transactie ter goedkeuring voor te leggen aan de aandeelhoudersvergadering. Daarbij geldt dat grootaandeelhouder Value8 heeft aangegeven voor de transactie te zullen stemmen. Naar verwachting zal in januari 2017 een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden, waarbij tenminste goedkeuring voor de voorgenomen transactie en een voorstel tot statutenwijziging (o.a. voorstel tot naamswijziging) zullen worden voorgelegd.

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

 

Source Group neemt 50% belang Proud

Source Group neemt 50% belang Proud

Source Group NV deelt mede dat het een belang van 50% in Proud heeft overgenomen van Value8 NV. Reeds op 10 juni 2015 heeft Source Group een persbericht uitgestuurd waarin werd aangegeven dat de mogelijkheden tot samenwerking met Proud zouden worden onderzocht. De huidige belangname is daarvan het resultaat.

De dienstverlening van Proud, gevestigd te Heemskerk, sluit prima aan op die van Source. Proud Company zoekt, selecteert en bemiddelt ervaren financiële, commerciële, administratieve en IT professionals voor haar klanten. Proud Payroll is specialist in het verzorgen van de salarisadministratie van tijdelijk personeel. Proud Company won in 2010 een Gouden FD Gazelle.

De participatie in Proud wordt betaald middels de uitgifte van 750.000 aandelen Source Group. Als gevolg daarvan neemt het aantal gewone aandelen toe van 7,7 miljoen tot ruim 8,4 miljoen aandelen.

Source Group is voornemens het belang van 50% in Proud – tegen gelijke condities – naar 100% uit te breiden, welke stap mogelijk gelijktijdig met de voorgenomen fusie met HeadFirst zal kunnen worden gerealiseerd.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Stabiel derde kwartaal

Stabiel derde kwartaal

Hoofdpunten tot en met het derde kwartaal 2016

– Omzet (= bruto-facturatiewaarde) € 142,1 miljoen (2015: € 142,9 miljoen)

– Bruto marge € 4,0 miljoen (2015: € 4,0 miljoen)

– Resultaat voor belastingen is ten opzichte van 2015 gelijk (€ 0,13 miljoen negatief)

– Extra kosten in het kader van voorgenomen fusieproces met HeadFirst

Door grotere seizoensinvloeden en een verdere terugloop van de activiteiten in de sectoren Olie en Gas, die nog niet volledig door groei elders kon worden gecompenseerd, zijn de ontwikkeling van de omzet, gemeten naar bruto-facturatiewaarde, en brutomarge in het 3e kwartaal bij de eerdere verwachting achtergebleven. De cijfers over de eerste negen maanden zijn daarmee nagenoeg gelijk aan de overeenkomstige periode in 2015.

De Ebitda, bedrijfsresultaat en winst voor belastingen over de eerste negen maanden liggen ook op hetzelfde niveau als in 2015. Daarbij wordt opgemerkt dat, wanneer wordt afgezien van de incidentele extra projectkosten die samenhangen met de voorgenomen fusie met HeadFirst, sprake zou zijn van een stijging van de resultaten. Door volledige benutting van compensabele verliezen in 2015, nam de belastingdruk ten opzichte van vorig jaar toe, waardoor het resultaat ná belastingen negatief werd beïnvloed met circa € 0,4 miljoen.

Alternatieven voor risicovrije inhuur

De onrust samenhangend met de invoering van de wet DBA duurt voort. Bij de inhuur van ZZP-ers spreken diverse opdrachtgevers inmiddels over een inhuurstop en worden contracten onder de bestaande situatie niet meer verlengd. Source heeft echter een aantal alternatieven die het risicovrij inhuren nog steeds mogelijk maken. Wij verwachten derhalve dat de invoering van de Wet DBA en de mogelijke aanpassingen die hierop nog zullen volgen, geen wezenlijke impact zullen hebben op de resultaatontwikkeling voor 2016.

Goedkeuring Autoriteit Consument en Markt

Source Group is onverminderd positief over de voorgenomen fusie met HeadFirst. Hoewel de uitwerking van de deal meer tijd neemt dan van tevoren werd aangenomen is het streven van partijen nog altijd dit jaar tot een closing te komen. Op 12 oktober 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekendgemaakt dat Source Holding B.V. HeadFirst Houdstermaatschappij B.V. mag overnemen.

Voorts is in overleg met Value8 NV (grootaandeelhouder van Source Group NV) besloten om per 1 december a.s. het door Value8 NV in 2015 geacquireerde Proud verder te ondersteunen in haar ambities tot groei en optimalisatie van dienstverlening. In dat kader zal Proud organisatorisch onderdeel worden van de Source structuur. Het voornemen bestaat om Proud op korte termijn ook juridisch bij Source Group onder te brengen.

Verwachting 2016

De verwachting is dat, zonder de effecten van voorgenomen transacties mee te nemen en zonder het effect van andere incidentele posten, ook in het 4e kwartaal 2016 de omzet- en resultaatontwikkeling zal stabiliseren ten opzichte van 2015. Indien de voorgenomen fusie met HeadFirst wordt gerealiseerd, verwacht Source Group NV in 2017 een ruime verdubbeling van de omzet en een nog sterkere groei van de resultaten.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar

Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar

Wet DBA biedt kansen voor Source Group

Hoofdpunten eerste halfjaar 2016:

– Omzetstijging (bruto facturatiewaarde) van 4% tot € 96,5 miljoen

– Marge (bruto-omzetresultaat) neemt met 20% toe tot € 3,1 miljoen

– De EBITDA stijgt van €673.000 naar €1.155 miljoen.

– Bedrijfsresultaat komt uit op €546.000 (1e halfjaar 2015: 73.000)

– Stijging eigen vermogen

– Invoering Wet DBA (1 mei 2016) biedt kansen voor Source.

Bruto omzet stijgt naar 96,5 miljoen euro

Source Group N.V. heeft een goed eerste halfjaar 2016 achter de rug. De omzet steeg met 4% tot € 96,5 miljoen. De daarbij gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) van € 3,1 miljoen steeg in diezelfde periode met 20% ten opzichte van 2015.

Het aantal contracten van professionals die dagelijks door Source bediend worden, laat ten opzichte van 2015 een lichte stijging zien. De terugloop in de contracten in de olie- en gassector is volledig gecompenseerd door groei van zowel nieuwe en bestaande klanten in andere sectoren.

Het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg fors van €0,7 tot €1,2 miljoen euro. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen verbeterde naar € 286.000 (1 e halfjaar 2015: € -153.000) daar waar het resultaat na belastingen € 121.000 (1 e halfjaar 2015: € -41.000) bedroeg. De winst per aandeel kwam uit op 2 eurocent, tegen 1 eurocent negatief in de eerste helft van 2015. De resultaatsverbetering is het gevolg van de stijgende omzet in combinatie met stringente kostenbeheersing.

Wet DBA zorgt voor extra mogelijkheden

Op 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ingevoerd. Deze Wet die de VAR dient te vervangen heeft vooralsnog voor veel onduidelijkheid en onrust bij zowel opdrachtgevers als bij ZZP-ers gezorgd. De verwachting is dat deze door de Wet DBA veroorzaakte onrust voor Source uiteindelijk een positieve uitwerking zal hebben daar Source ook de mogelijkheid biedt om professionals middels arbeidsovereenkomsten te contracteren. De verwachting is dat zowel bestaande als ook nieuwe opdrachtgevers in de toekomst meer van deze vorm van dienstverlening gebruik zullen maken.

Op 3 november organiseert Source een WDBA Summit om, samen met politieke kopstukken en belangenorganisaties zoals de BOVIB, belangrijke stakeholders te informeren over de stand van zaken betreffende de Wet DBA en de mogelijkheden die er zijn om – ook na de invoering van deze wet – risicovrij te kunnen inhuren.

Ten aanzien van het lopende fusieproces met HeadFirst wordt opgemerkt dat partijen onverminderd enthousiast zijn over de positieve effecten van het samengaan en hard werken aan de afronding van dit traject.

Vooruitzichten: groei voor heel 2016

Source verwacht dat de operationele trends zich in het tweede halfjaar zullen voortzetten. Dat betekent enerzijds een teruggang van de contracten in de olie- en gassector en anderzijds een groei van zowel nieuwe en bestaande klanten in andere sectoren. De verwachting is dat de omzet hoger uit zal komen dan in 2015.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

AVA Source bekrachtigt unaniem alle voorgestelde besluiten

AVA Source bekrachtigt unaniem alle voorgestelde besluiten

Op maandag 27 juni 2016 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Source Group N.V. plaatsgevonden in Utrecht. Source Group N.V. is statutair gevestigd op Curaçao. Door de AVA in Utrecht te houden werd voor zoveel mogelijk aandeelhouders de situatie gecreëerd om fysiek aan deze vergadering deel te kunnen nemen.

Jaarrekening 2015

Door de AVA is unaniem besloten om de Jaarrekening 2015 van Source Group vast te stellen.

Andere besluiten

De vergadering heeft tevens unaniem besloten om de Raad van Commissarissen en de Directie van Source Group décharge te verlenen over het in 2015 gevoerde beheer en beleid en heeft de heer P.P.F. de Vries benoemd tot commissaris van de vennootschap. Verder is de huidige accountant van Source Group, Mazars Paardekooper Hoffman Accountants, unaniem herbenoemd voor de controle van de jaarrekening 2016 van Source Group.

Fusie met HeadFirst

In aansluiting op eerdere persberichten deelt Source Group mede dat, in het kader van de voorgenomen fusie met HeadFirst, het streven erop gericht is om op korte termijn te komen tot succesvolle afronding van de besluitvorming en het bereiken van overeenstemming over juridische documentatie.

Voor nadere informatie over de agendapunten wordt verwezen naar www.source.eu.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Omzet en winst Source Group stijgen in Q1

Omzet en winst Source Group stijgen in Q1

Source Group (hierna: Source) heeft over het eerste kwartaal van 2016 een omzet (gemeten naar facturatiewaarde) behaald van € 48 miljoen, een stijging van 5,0 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2015. Zowel de gerealiseerde marge als de EBITDA zijn gestegen. De EBITDA nam met 24 procent (ofwel € 89.000) toe tot € 460.000. De goede ontwikkeling van de EBITDA is mede toe te schrijven aan het lagere kostenniveau. Het bedrijfsresultaat (EBIT) verdubbelde tot € 155.000 (Q1 2015: € 70.000). Het eigen vermogen bedraagt per 31 maart 2016 € 0,7 miljoen positief.

Source kan, zo kort na de invoering van de Wet DBA op 1 mei jl., nog geen nauwkeurige inschatting geven van de effecten van deze nieuwe regelgeving op de bedrijfsvoering en de resultaten. De algemene verwachting is evenwel dat de inhuur van ZZP-ers in eerste aanleg zal afnemen, terwijl het contracteren van professionals middels een arbeidsovereenkomst juist zal toenemen. Source kan haar klanten in elk geval op beide wijzen bedienen.

Ten aanzien van de voorgenomen fusie met HeadFirst is het streven om op korte termijn nadere mededelingen te doen over de transactie, de voorwaarden, de synergie-effecten en de tijdsplanning in de periode tot de beoogde closing.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Een sterk jaar voor Source Group N.V.

Een sterk jaar voor Source Group N.V.

Source realiseert over 2015 een EBITDA van € 1.735.000 door specialisatie, andere mix van dienstverlening, sterke groei buitenlandse vestigingen en eenmalige baten.

Hoofdpunten:

– De omzet (gemeten in bruto facturatie waarde) steeg met € 10,9 miljoen naar € 195,3 miljoen.

– Bruto marge steeg naar € 5,7 miljoen (+23,0%)

– EBITDA verbeterde met € 3.029.000 naar € 1.735.000 positief

Omzetstijging van € 10,9 miljoen

Begin 2015 is de keuze gemaakt om te specialiseren in een aantal niches in plaats van om als generalist het gehele IT-landschap te bedienen. Daarnaast worden professionals ook steeds vaker rechtstreeks bemiddeld in plaats van door tussenkomst van leveranciers. De resultaten hiervan vertalen zich al in 2015 in een hoger tarief voor de professional en een lager tarief voor de opdrachtgever, alsmede ook in een hogere bruto marge voor Source.

2015 was ook het jaar waarin de groei van de contracting activiteiten van onze buitenlandse vestigingen een aanmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de omzetgroei en het bedrijfsresultaat van Source. De Belgische en Luxemburgse Source entiteiten hebben gezamenlijk en ten opzichte van 2014 een omzetgroei laten zien van ruim € 20 miljoen, waarmee de totale omzet steeg naar € 195,3 miljoen.

De omzetgroei had nog hoger kunnen zijn als binnen de olie- en gassector, waarin Source bovengemiddeld actief is, geen algehele malaise was ontstaan door de extreem lage olieprijzen en daarmee samenhangende reorganisaties. Deze situatie heeft geleid tot het reduceren van de externe inhuur waardoor de omzet in Nederland met circa € 10 miljoen is afgenomen.

EBITDA met € 3.0 miljoen gestegen

Resumerend is het aantal contracten van Source in de Benelux in 2015 gestegen van 1.600 naar 2.000 contracten. Door de verlenging van een aantal klantcontracten en het succesvol verwerven van nieuwe klantcontracten, is circa 80% van de huidige contracten en de daarmee samenhangende omzet in principe geborgd tot eind 2018.

Een andere mix van aangeboden diensten en bijbehorende marges alsmede ook eenmalige baten hebben in 2015 geleid tot een toename van de bruto marge van bijna € 1,1 miljoen. Het bedrijfsresultaat komt daarmee in 2015 uit op € 510.000 positief bij een EBITDA van € 1.735.000. Source Group voorziet in 2016 een verdere positieve ontwikkeling van het resultaat en een positieve netto kasstroom uit de bedrijfsoperaties.

Groeiversnelling middels acquisities

Om invulling te geven aan de kwalificaties en ambities van een beursfonds heeft Source in het najaar 2015 de voorgenomen fusie met HeadFirst aangekondigd. Het streven is op korte termijn nadere mededelingen te doen over de transactie, de voorwaarden, de synergie-effecten en de tijdsplanning in de periode tot de beoogde closing.

*) De cijfers in dit persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 van Source Group NV. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Mededeling Source Group N.V.

Mededeling Source Group N.V.

Source Group en HeadFirst delen mede dat het proces dat moet leiden tot samengaan van beide bedrijven wordt voortgezet. Het streven is op korte termijn nadere mededelingen te doen over de transactie, de voorwaarden, de synergie-effecten en de tijdsplanning in de periode tot de beoogde closing.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Mededeling Source Group NV

Mededeling Source Group NV

Source Group N.V. (“Source”) maakt bekend dat zij een beperkt aantal wijzigingen doorvoert met betrekking tot de rubricering van twee langlopende leningen, namelijk verantwoording als een financiële verplichting in plaats van als onderdeel van het eigen vermogen, conform de eisen van de International Financial Reporting Standards IFRS (lAS 10.21, lAS 32.15, lAS 32.16, lAS 32.25, lAS 32.28 en TL31, lAS 39.40, lAS 39.41 en lAS 39.43).

Deze wijzigingen hebben betrekking op de jaarrekening 2014 van Source zoals deze is vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van 15 juni 2015, alsmede op de halfjaarcijfers 2015. De wijzigingen betreffen de classificatie en verwerking van een in april 2013 hernieuwde lening van 750.000 euro nominaal en de toelichting (gebeurtenis na balansdatum) in de jaarrekening 2014 op de lening van 3,3 miljoen euro nominaal, die op 30 april 2015 is verstrekt.

Source heeft de interpretatie van IFRS op deze onderwerpen opnieuw beoordeeld (zie de bijlage bij dit persbericht) en besloten tot aanpassing van de classificatie. Het is echter initieel de uitdrukkelijke doelstelling van leninggever en leningnemer geweest om beide leningen te laten kwalificeren als eigen vermogen. Deze afspraak en intentie is tussen beide partijen expliciet in de voorwaarden van beide leningen opgenomen. Daarom is recent tevens een addendum op beide leningscontracten opgesteld waarin de voorwaarden zijn verduidelijkt en aangepast.

Source zal – gezien de gelimiteerde impact van de gewijzigde classificatie op het vermogen en resultaat – de aanpassing doorvoeren in de jaarrekening 2015, zowel in de vergelijkende cijfers 2014 als in de toelichting. Als gevolg hiervan zal het eigen vermogen op 31 december 2014 van Source 0,3 miljoen euro lager zijn, welk bedrag als langlopende verplichting in de balans zal worden gepresenteerd. Het resultaat over 2014 zal in dat geval circa 0,1 miljoen euro lager zijn.

Omdat voor beide leningsovereenkomsten intussen addenda zijn opgesteld en de voorwaarden verduidelijkt en aangepast zijn, zullen beide leningen thans conform IFRS en zoals oorspronkelijk bedoeld, weer deel uitmaken van het eigen vermogen en ook als zodanig worden gepresenteerd.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Bijlage bij persbericht: technische achtergrondinformatie

Op 27 april 2013 is middels een schuldvernieuwing door Source een leningsovereenkomst met een conversieoptie afgesloten met Value8 N.V. ten bedrage van 750.000 euro nominaal.

In de jaarrekening 2014 van Source is deze lening mede na inwinning van advies van gerenommeerde accountantskantoren als onderdeel van het eigen vermogen gepresenteerd. Bij herbeoordeling is geconstateerd dat er evenzo argumenten zijn om deze lening als financiële verplichting te presenteren. De voornaamste reden hiervoor is dat in de leningsovereenkomst een clausule is opgenomen dat de lening opeisbaar wordt bij liquidatie en/of faillissement van Source of haar belangrijkste dochtermaatschappij. Uit de IFRS regels kan worden afgeleid dat een dergelijke opeisbaarheid alleen ingeval van liquidatie van Source zou zijn toegestaan om tot classificatie als eigen vermogen te komen. Indien opeisbaarheid in ruimere mate mogelijk is, zou het instrument als financiële verplichting moeten worden gepresenteerd. Faillissement zou een ruimere grond van opeisbaarheid kunnen zijn en niet noodzakelijkerwijs een liquidatie inhouden. In de jaarrekening 2015 zal Source deze lijn volgen, hetgeen de volgende implicaties heeft:

– De leningscomponent van de nieuwe converteerbare lening van 750.000 euro zou op grond van de overeengekomen voorwaarden van deze lening vanaf de eerste opname in 2013 geclassificeerd hebben moeten worden als langlopende verplichting en de conversieoptie van de nieuwe lening zou afzonderlijk geclassificeerd en gepresenteerd hebben moeten worden binnen het eigen vermogen. Dit zal in de jaarrekening 2015 verwerkt worden, inclusief in de vergelijkende cijfers 2014;

– Bij de eerste waardering in 2013 van de nieuwe converteerbare lening ad 750.000 euro zou het verschil tussen de boekwaarde van de vervallen lening en de reële waarde van de nieuwe lening inclusief de conversieoptie in het resultaat verwerkt hebben moeten worden. Tevens zou in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten een last verantwoord geweest moeten zijn voor het verschil tussen de boekwaarde van de vervallen lening en de reële waarde van de nieuw uitgegeven converteerbare lening. Ook deze aanpassing zal in de vergelijkende cijfers 2014 en in de toelichting in de jaarrekening 2015 worden verwerkt;

– Voor beide leningsovereenkomsten zijn inmiddels addenda opgesteld en tussen leningnemer en leninggever overeengekomen. In deze addenda zijn de leningsvoorwaarden verduidelijkt en aangepast conform de IFRS-eisen. Op grond daarvan zullen beide leningen weer deel uitmaken van het eigen vermogen en als zodanig worden gepresenteerd.

Bekendmaking lidstaat van herkomst

Bekendmaking lidstaat van herkomst

De lidstaat van herkomst van Source Group N.V. voor de doeleinden van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie is Nederland.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Progressie fusieproces Source-HeadFirst

Progressie fusieproces Source-HeadFirst

Source Group NV en HeadFirst BV hebben op 6 oktober j.l. bekendgemaakt voornemens te zijn om samen te gaan. Source en HeadFirst zijn twee leidende partijen op het gebied van bemiddeling en contracting van zelfstandige professionals. Beide bedrijven bedienen gerenommeerde klanten en bemiddelen ieder circa 2000 professionals.

Met het voorgenomen samengaan ontstaat een speler met een omzet van ongeveer 420 tot 430 miljoen euro (gemeten naar bruto facturatiewaarde) en circa 4000 professionals. Het samengaan biedt voorts diverse mogelijkheden voor synergie en een betere spreiding van de klantportefeuille. Voor aandeelhouders Source Group zou de voorgenomen transactie een duidelijk positief effect hebben op de winst per aandeel.

Op 6 oktober jl. is aangegeven dat het streven was om de transactie in het vierde kwartaal af te ronden. In de afgelopen periode is goede progressie geboekt op het gebied van het due diligence onderzoek, de financiering en de contractuele vastlegging. De afronding kost meer tijd dan voorzien omdat elk van de bedrijven tezelfdertijd prioriteit moest geven aan de succesvolle afronding van diverse belangrijke contractonderhandelingen met klanten. Thans wordt uitgesproken dat betrokken partijen ernaar streven de transactie in het eerste kwartaal van 2016 af te ronden.

Voor de overige aspecten van de voorgenomen transactie wordt nadrukkelijk verwezen naar het persbericht van Source Group NV en HeadFirst BV van 6 oktober 2015.

Verder kan Source melden verheugd te zijn over de verlenging van een aantal klantcontracten, waaronder die van Shell en NUON, en het succesvol verwerven van nieuwe klantcontracten (o.a. Avebe), waardoor circa 80% van de huidige contracten en daarmee samenhangende omzet geborgd zou zijn tot eind 2018.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal

Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal

Verwachting geheel 2015 verhoogd

Hoofdpunten tot en met 3e kwartaal 2015

– Positief en hoger resultaat uit operationele activiteiten.

– Omzet nam met 5,9% toe tot € 142,9 miljoen

– Bruto marge steeg met 16,4% tot € 4,0 miljoen

– Resultaat ná belastingen is ten opzichte van 2014 verbeterd met € 0,4 miljoen

– Voortgang bij voorgenomen fusie met HeadFirst

– Op basis van sterk derde kwartaal verwachting voor geheel 2015 verhoogd

Source Group NV heeft een sterk derde kwartaal 2015 achter de rug. In het derde kwartaal zijn omzet en marge verder gestegen en in een duidelijk sneller tempo dan in de eerste helft van 2015. De omzetgroei die over het eerste halfjaar 3,5 procent bedroeg versnelde tot 5,9 procent over de eerste negen maanden. Daarbij kwam de omzet, gemeten naar bruto-facturatiewaarde, uit op 142,9 miljoen euro.

Ook de stijging van de bruto marge (het bruto omzetresultaat) versnelde van 10,9 procent in de eerste jaarhelft naar 16,4 procent in de eerste negen maanden. De bruto marge bedroeg 4,0 miljoen tegen 3,4 miljoen een jaar geleden.

Source Group NV profiteert van de groei van het aantal professionals en een stringente controle van de kosten. Ook de versterking van de commerciële slagkracht van de organisatie, waar de organisatie in 2015 fors in heeft geïnvesteerd, begint zijn vruchten af te werpen.

Verwachting 2015 verhoogd

Op basis van de goede ontwikkeling in het derde kwartaal wordt de prognose voor geheel 2015 verhoogd. Dankzij het toegenomen aantal contracten alsmede door de hogere marge wordt de verwachting uitgesproken dat over geheel 2015 omzet, marge en winst na belasting hoger zullen uitkomen dan in 2014.

Status voorgenomen Fusie HeadFirst

Op 7 oktober 2015 is de voorgenomen fusie met HeadFirst wereldkundig gemaakt. Met het voorgenomen samengaan ontstaat een leidende speler op het gebied van contractbeheer, matching en MSP-diensten. De combinatie heeft een omzet van circa 420-430 miljoen euro en bemiddelt ruim 4000 professionals. Het samengaan leidt tot een sterke nummer 1 op de Nederlandse markt en een evenwichtige spreiding van de activiteiten (o.a. IT en Finance). Thans wordt ter voorbereiding op de definitieve afronding van de transactie een Due Diligence onderzoek uitgevoerd.

Bestuurlijke inrichting

Met de voorgenomen fusie zal de organisatie in een nieuwe fase terechtkomen. Bestuur en Raad van Commissarissen hebben gezamenlijk besproken dat het vooruitzicht van een nieuwe organisatie een goed moment is om ook op bestuurlijk vlak bij Source ruimte te creëren voor de inbreng van nieuwe visies en ideeën. In dit verband zal de huidige CEO, Patrick Rodijk per 1 januari, na een gewaardeerde inzet van bijna vijf jaar ten behoeve van Source, de organisatie gaan verlaten. Dit biedt hem de mogelijkheid om zijn wens in te vullen om een nieuwe uitdaging aan te gaan en verder invulling te geven aan zijn persoonlijke ambities en doelstellingen. Tot het moment van fuseren zullen de taken van de heer Rodijk worden waargenomen door de heer E. Prijden (COO).

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Source en HeadFirst overwegen fusie

Source en HeadFirst overwegen fusie

Nummer 1 positie op Nederlandse markt met 420-430 miljoen euro omzet

Source Group NV en HeadFirst BV, twee leidende partijen op het gebied van bemiddeling en contracting, overwegen te gaan fuseren. Over de structuur van de voorgenomen transactie, is tussen Value8, grootaandeelhouder van Source, en HeadFirst op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Tevens is een Letter of Intent getekend met betrekking tot deze voorgenomen transactie.

Source is specialist op het gebied van het matchen van zzp’ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor ruim 2000 professionals. Source heeft de afgelopen jaren succesvol ingezet op internationale groei, waarbij klanten ook in België en Luxemburg worden bediend.

Marktleider HeadFirst is actief op het gebied van bemiddeling, matchen, inlenen en administratie ten behoeve van zzp’ers, die zij bij voorkeur zelfstandig professionals (zp’ers) noemen. Het activiteitenpallet is daarbij breder met naast IT onder andere ook finance, human resources, marketing en communicatie. De klanten van HeadFirst bevinden zich met name in de energie-, technologie-, transport, (semi)overheid- en bancaire sector. Het aantal bemiddelde professionals bedraagt ook bij HeadFirst ruim 2000. HeadFirst heeft een succesvol bedrijfsmodel waarbij het diensten levert aan zowel zelfstandig professionals, toeleveranciers als opdrachtgevers.

Met het voorgenomen samengaan ontstaat een leidende speler op het gebied van contractbeheer, matching en MSP-diensten. De combinatie heeft een omzet van circa 420-430 miljoen euro en bemiddelt ruim 4000 professionals.

Het samengaan van Source NV en HeadFirst BV biedt grote voordelen:
– Sterke groep die nummer 1 is op de Nederlandse markt.

– Betere spreiding van de activiteiten, waarbij aan IT (Source) ook onder andere finance en human resources worden toegevoegd.

– De combinatie kan de dienstverlening verbeteren door de best practices van beide partijen te combineren.

– Synergievoordelen aan zowel de opbrengsten- als aan de kostenkant.

– Directe bijdrage aan de winstgevendheid.

Structuur van de transactie

HeadFirst wordt ingebracht in de Source Group, hetgeen deels zal worden gefinancierd met een aandelenuitgifte van nieuwe aandelen Source Group NV, waarbij grootaandeelhouder Value8 bereid is om – een groot gedeelte van – deze aandelenemissie voor haar rekening te nemen.

Gevolgen voor aandeelhouders Source Group NV

Verwacht wordt dat de effecten voor de aandeelhouders van Source Group NV sterk positief zullen zijn, te weten:
– Een versterking van de marktpositie.

– Een sterke positieve bijdrage van HeadFirst aan het operationeel resultaat.

– Aanzienlijke synergievoordelen door het samengaan, onder meer door cross selling, maar ook door kostenbesparingen.

– Relatief beperkte uitbreiding van het aandelenkapitaal waardoor de winst per aandeel een krachtige impuls krijgt.

– Op termijn een grotere bekendheid van het aandeel en een betere verhandelbaarheid van het aandeel Source Group.

Hoewel beide partijen – Value8 en HeadFirst – streven naar een samengaan van Source en HeadFirst, wijzen zij er nadrukkelijk op dat het mogelijk is dat de transactie geen doorgang vindt. Dit kan veroorzaakt worden doordat geen definitieve overeenstemming kan worden bereikt over de transactiedocumentatie of door factoren op het gebied van financiering of externe oorzaken.

Partijen streven ernaar de transactie in het vierde kwartaal van 2015 af te ronden.

Over Source Group

Source Group N.V., in de markt bekend onder de naam ‘Source’, is de beursgenoteerde moedermaatschappij van een groep werkmaatschappijen die zich richt op het beheren en managen van contracten van extern personeel en de bemiddeling van IT-professionals. De kernactiviteiten van Source zijn: bemiddeling bij het inhuren van extern personeel (uitbesteding van het inhuurproces), contracting, payrolling en matchmaking. Source doet dit hoofdzakelijk voor grote corporate opdrachtgevers en semi-overheden. Source brengt bedrijf en ITprofessional bij elkaar en faciliteert zowel de onderneming als de professional, freelancer, kennismigrant of buitenlandse freelancer. Source adviseert over wet- en regelgeving en minimaliseert risico’s, waaronder inlenersaansprakelijkheid en arbeidsrechtelijke risico’s. De groep is actief in Nederland, België en Luxemburg. Dagelijks zijn meer dan 2.000 professionals via Source op projectbasis aan het werk bij opdrachtgevers. Source is een keyplayer als gaat om het ‘sourcen’ van IT-specialisten.

Over HeadFirst

De onafhankelijk kennisbemiddelaar HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een bepalende partij die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties. Het zet per werkdag gemiddeld 2.000 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers verspreid over alle branches in Nederland. De organisatie verzorgt het complete selectieproces van externe professionals, dekt daarbij alle risico’s af en draagt zorg voor een vlekkeloze administratieve afhandeling. Daarnaast biedt het een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma’s en kortingsregelingen voor aangesloten zelfstandig professionals en leveranciers. De decennia lange ervaring van HeadFirst met het op efficiënte wijze verzorgen van externe inhuur, heeft het gemaakt tot de marktleider die het nu is. Voor meer informatie zie www.HeadFirst.nl, Twitter, LinkedIn en Facebook.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Source realiseert verdere groei van marge en omzet

Source realiseert verdere groei van marge en omzet

Lees het volledige persbericht hier

Alle besluiten AVA unaniem aangenomen

Alle besluiten AVA unaniem aangenomen

Op maandag 15 juni 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Source Group N.V. plaatsgevonden in Utrecht. Source Group N.V. is statutair gevestigd op Curaçao. Door de AVA in Utrecht te houden werd voor zoveel mogelijk aandeelhouders de situatie gecreëerd om fysiek aan deze vergadering deel te nemen.

Jaarrekening 2014

Door de AVA is unaniem besloten om de Jaarrekening 2014 van Source Group vast te stellen. Er zal over 2014 geen dividend worden uitgekeerd.

Andere besluiten

De vergadering heeft tevens unaniem besloten om de Raad van Commissarissen en de Directie van Source Group décharge te verlenen over het in 2014 gevoerde beheer en beleid. Verder is de huidige accountant van Source Group, Mazars Paardekooper Hoffman Accountants, unaniem herbenoemd voor de controle van de jaarrekening 2015 van Source Group.

Voor nadere informatie over de agendapunten wordt verwezen naar www.source.eu.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Source onderzoekt samenwerking

Source onderzoekt samenwerking

Source Group NV deelt mede dat het kennis heeft genomen van de overname van Proud Company door Value8, dat een meerderheidsbelang in Source Group NV houdt.

Source is verheugd over deze stap en zal met Value8 en de directie van Proud in gesprek gaan om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Mededelingen

Mededelingen

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Source Group NV zal plaatsvinden op 15 juni 2015 om 16.00 uur (lokale tijd) in Utrecht (Mitland Hotel Utrecht, Ariënslaan 1). De agenda en agendastukken kunnen via de website van Source Group NV (www.source.eu) worden geraadpleegd.

Het Jaarverslag 2014 is eveneens via de website van Source Group NV beschikbaar. De jaarcijfers 2014 werden op 30 april jl. gepubliceerd.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015

Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015

Bruto marge stijgt 40 procent

Hoofdpunten 1e kwartaal 2015

– Hoger resultaat uit operationele activiteiten

– Omzet (gemeten naar bruto-facturatiewaarde) 3,2% hoger dan Q1-2014

– Bruto marge Q1-2015 neemt met 40% toe tot €1,3 ten opzichte van Q1 2014

– EBITDA verdubbelt naar € 0,4 miljoen

Bruto-omzet resultaat verbetert, marge stijgt

Het 1e kwartaal 2015 laat een duidelijke verbetering zien van de bruto-facturatiewaarde en het operationeel resultaat. Het beleid om in te zetten op contracten met een hogere marge bijdrage draagt duidelijk bij aan de verbetering van de resultaten. Tevens zijn contracten met nieuwe klanten afgesloten en zijn in samenspraak met Atos de voorwaarden van het MSP contract aangepast. Deze ontwikkelingen dragen in 2015 positief bij aan de verdere resultaatverbetering.

Positieve verwachting 2015

De verwachting is dat de positieve ontwikkelingen in het 1e kwartaal 2015 zich in de rest van 2015 zullen voortzetten.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Source Group N.V. wordt gehouden op maandag 15 juni 2015. De oproep is op de website van de vennootschap geplaatst.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Source verbetert marge, voorziet groei 2015

Source verbetert marge, voorziet groei 2015

Versterking eigen vermogenspositie na balansdatum

Hoofdpunten

– Door een hogere procentuele marge blijft het bruto-omzetresultaat op peil met € 4,7 miljoen. De omzet (gemeten naar bruto facturatiewaarde) kwam in 2014 uit op € 184,3 (2013: € 203,5 miljoen);

– Source heeft in 2014 geïnvesteerd in de verdere expansie in de Benelux. Ondanks deze extra inspanningen werd – mede dankzij interne optimalisatie – een reductie gerealiseerd van de personeelskosten en algemene beheerskosten, die in totaal € 0,6 miljoen lager waren dan in 2013;

– Operationeel is de winstgevendheid van Source in 2014 verder verbeterd. De EBITDA kwam uit op € 0,9 miljoen.

– Mede onder verwijzing naar het persbericht van 20 januari 2015 heeft Source besloten schoon schip te maken en eenmalige voorzieningen en afwaarderingen door te voeren. Als gevolg hiervan bedraagt het nettoresultaat over het gehele boekjaar € 3,8 miljoen negatief. Per 30 april 2015 heeft Source een vermogensversterking gerealiseerd van € 3,8 miljoen, waardoor het eigen vermogen – dat per balansdatum negatief was – thans weer positief is.

– Voor 2015 verwacht Source dat zowel de bruto facturatiewaarde als de gerealiseerde marge zal toenemen. Verder wordt een positieve resultaatontwikkeling verwacht.

Bruto-omzet resultaat gelijk, marge stijgt

De afname van de bruto facturatiewaarde houdt direct verband met het beleid van Source om zich te richten op contracten met een goede marge contributie. Dit heeft geleid tot de beëindiging van een aantal klantcontracten met een geringe marge contributie en een hoog risicoprofiel. Daarnaast heeft de vertraagde implementatie van een groot MSP-contract geleid tot een vertraging van de omzetgroei. Het bruto-omzet resultaat bleef in 2014 gelijk op € 4,7 miljoen. Dankzij de ingezette optimalisatie nam de marge in procentuele zin toe. De verwachting is dat de groei van de marge zich in 2015 zal voortzetten.

Schoon schip

Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt door eenmalige lasten per 31 december 2014 € 3,5 miljoen negatief (2013: € 0,4 miljoen positief). Met name door het opnemen van eenmalige voorzieningen en afwaarderingen heeft de vennootschap over het verslagjaar een verlies geleden van € 3,8 miljoen en bedroeg het eigen vermogen € 3,5 miljoen negatief. Het verlies over 2014 is ondanks een positief operationeel resultaat onder andere ontstaan door het treffen van een voorziening op de vordering op Veglia Paree (€ 2,1 miljoen); de impairment van de participatie in Peerz (€ 0,1 miljoen); de impairment van de deelneming in Revl. Inc. (€ 0,6 miljoen) alsmede ook het niet langer waarderen van uitgestelde belastingvorderingen 2012 en 2013 (€ 0,6 miljoen). Het opnemen van de voorzieningen en de afwaarderingen is grotendeels nog toe te wijzen aan de afronding van herstructureringsactiviteiten van de voormalige AamigoO vennootschappen en de transacties die daarmee samenhingen. De bovengenoemde effecten zijn uitdrukkelijk non-cash.

De liquiditeitspositie van de vennootschap is goed en ook de operationele kasstroom is positief.

Versterking eigen vermogen

Source Group voorziet in 2015 een positieve ontwikkeling van het resultaat en de netto kasstroom uit bedrijfsoperaties. Ter versterking van dit eigen vermogen is per 30 april 2015 door grootaandeelhouder Value8 N.V. een lening van € 3,3 miljoen verstrekt, waarvan de looptijd oneindig is. De lening kwalificeert op grond van de overeengekomen voorwaarden als eigen vermogen. Aangezien Source op dit moment geen aanvullende kapitaalbehoefte kent, is het bedrag aan de grootaandeelhouder terug geleend. Tevens zijn de voorwaarden van een bestaande lening (per balansdatum € 0,5 miljoen) gewijzigd op grond waarvan deze lening eveneens als eigen vermogen kwalificeert. Indien de leningen per 31 december 2014 zouden zijn verstrekt zou het eigen vermogen € 0,4 miljoen positief zijn.

Op basis van de nu voorhanden zijnde informatie en inschattingen van het management zijn de waarderingsgrondslagen onveranderd gebaseerd op basis van going concern en is de jaarrekening over 2014 op basis van continuïteit opgesteld.

Positieve verwachting

Voor 2015 verwacht Source dat zowel de bruto facturatiewaarde als de gerealiseerde marge zal toenemen. Tevens wordt verwacht dat, nadat in 2014 schoon schip is gemaakt, de resultaten in 2015 niet door eenmalige effecten zullen worden beïnvloed. Over het boekjaar 2015 verwacht Source een positieve winstontwikkeling.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

*) De cijfers in het persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2014. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien. Source verwacht het gecontroleerde jaarverslag uiterlijk 8 mei 2015 te kunnen publiceren.

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Doorlopende notering aandelen Source Group

Doorlopende notering aandelen Source Group

Met ingang van vandaag, woensdag 18 februari, zal het aandeel Source Group N.V. doorlopend genoteerd staan aan Euronext Amsterdam in plaats van, tot op heden, twee maal daags een veiling van het aandeel. Source Group is met SNS Securities N.V. overeengekomen om als liquidity provider voor het aandeel op te treden. Source Group verwacht met deze doorlopende notering dat de verhandelbaarheid van het aandeel toe zal nemen.

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu